Հայ Գիրքի Մատենագիտական Գործեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ե. ԳՐԱԿԱՆ-ՏԵՍԱԿԱՆ

1. ԳՐԱԿԱՆ ԵՐԿԵՐՈՒՆ ԴԵՐԸ, 1926-1927

Գրուած է Աղեքսանդրիա ու Փարիզ 1926-1927 թիւերուն եւ մասամբ տպուած Հայրենիք օրաթերթին մէջ։

«Գրական երկերուն դերը ի՞նչ է գիրքը», Լ. Շանթի երկերը, Դ. հատոր, էջ 361-407։

2. ՍԵՌՆ ՈՒ ՆԻՒԹԸ ԲԱՆԱՀԻՒՍՈՒԹԵԱՆ, 1927

  «Հոգիի արտայայտումը», Հայրենիք ամսագիր, Ե. տարի, թ. 3 (Յունուար, 1927), 65-72։

«Հոգիի արտայայտութեան երեք սեռը», նոյն, թ. 4 (Փետրուար, 1927), էջ 60-67։

  «Հոգիի արտայայտութիւնը իբր բանահիւսական երկ», նոյն, թ. 5 (Մարտ, 1927), էջ 95-107։

«Սեռի եւ նիւթի կապը», նոյն, թ. 7 (Մայիս, 1927), էջ 55-65։

«Բանահիւսական երկերուն նիւթը», նոյն, թ. 8 (Յունիս, 1927), էջ 86-94։

«Գեղարուեստական երկերուն նիւթը», նոյն, թ. 9 (Յուլիս, 1927), էջ 64-74։

Լ. Շանթի երկերը, Ե. հատոր (Պէյրութ, տպ. Հայ Ճեմարանի, 1948), էջ 227-317։

3. ԲԱՆԱՀԻՒՍԱԿԱՆ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆ, 1927-1931.

  «Քնարական կառուցումը», Հայրենիք ամսագիր, Ե. տարի, թ. 11 (Սեպտ., 1927), էջ 59-66։

«Նկարական կառուցումներ», նոյն, թ. 12 (Հոկտ., 1927), էջ 58-68։

«Պատմական կառուցումներ», նոյն, Զ. տարի, թ. 5 (Մարտ, 1928), էջ 57-66։

«Իրականութիւնը պատմութեան գեղարուեստական կառուցումներուն մէջ», նոյն, թ. 6 (Ապրիլ, 1928)։ Էջ 65-75։

«Գործողութիւնը պատմութեան գեղարուեստական կառուցումներուն մէջ», նոյն, թ. 7 (Մայիս, 1928), էջ 82-91։

«Դիմագրութիւնը գեղարուեստական պատմութիւններուն մէջ», նոյն, թ. 8 (Յունիս, 1928), էջ 76-86։

«Թատրոնը եւ իր պահանջները», նոյն, Է. տարի, թ. 9 (Յուլիս, 1929), էջ 82-94։

«Թատերական ու գրական երկերը», նոյն, թ. 10 (Օգոստոս, 1929), էջ 66-77։

«Թատերական գրուածքները», նոյն, Թ. տարի, թ. 9 (Յուլիս, 1931), էջ 82-90։

«Դատողական գրուածքներ», նոյն, թ. 10 (Օգոստ., 1931), էջ 72-76։

Լ. Շանթի երկերը, Ե. հատոր, էջ 319-466։

4. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱԿՆԱՐԿ ՄԸ ՀԱՅ ԲԱՆԱՀԻՒՍՈՒԹԵԱՆ ՎՐԱՅ,

1946.

Լ. Շանթի երկերը, Թ. հատոր (Պէյրութ, տպ. Հայ Ճեմարանի, 1946), 464 էջ։

Բովանդակութիւն

Գուսանական հեթանոս վիպասանութիւն

Գրաբարի քրիստոնեայ հազարամեակը

Աշխարհականացումը գրաբարի

Բարբառական անգիր գրականութիւն

Անհատական ստեղծագործութիւն բարբառով

Նոր գրականութիւն արդի արեւմտեան լեզուով

Նոր գրականութիւն արդի արեւելեան լեզուով

Մեր վաղուան գրականութիւնը

 

Յօդուածներ

«Սասունցի Դաւիթ», Ազդակ շաբաթօրեակ, Գ. տարի, թ. 40 (29  Նոյ., 1946), էջ 3-4։

«Գրիգոր Նարեկացի», Հայրենիք ամս., ԻԵ. տարի, թ. 1 (Յունուար-Փետր., 1947), էջ 56-62։

Լոյս տեսած է նաեւ Ակօս ի մէջ . տարի, թ. 1, Յունիս-Յուլիս 1950), էջ 98-107։

«Ֆրիկ», Ակօս, Զ. տարի, թ. 6 (Ապրիլ-Մայիս, 1905), էջ 63-66։

Այս երեք գրութիւններն ալ Թ. հատորէն արտատպումներ են։