Հայ Գիրքի Մատենագիտական Գործեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ա. ՎԻՊԱԿԱՆ

1. ՄՆԱՔ ԲԱՐՈՎԻ ԻՐԻԿՈՒՆԸ, 1891-1892.

«Մնաս բարովի իրիկունը» (Արարատ–Կովկասեան բարքեր),

Հայրենիք օրաթ., ԻԲ. տարի, թ. 99-101 (28 Դեկտ. - 31 Դեկտ., 1891).

ԻԳ. տարի, թ. 102-134 (1 Յուն. - 24 Փետր., 1892)։

 

Լոյս տեսած է որպէս թերթօն՝ 35 թիւով։ Ստորագրուած է Շանթ։

Լեւոն Շանթի երկերը, Ա. հատոր, Պէյրութ, տպ. Հայ Ճեմարանի,

1946, էջ 7-133։

Ազդարար շաբաթաթերթը՝ իր Ժ. տարի, թ. 483-ին մէջ (1 Փետր.,

1952) կը յայտարարէր թէ Լ. Շանթի որդւոյն՝ Սուրէն Շանթի մասնաւոր արտօնութեամբ պիտի սկսի վերհրատարակել Մնաք բարովի իրիկունը, որ սակայն յաջորդ թիւերուն մէջ չկայ։

2. ԵՐԱԶ ՕՐԵՐ, 1894-1895.

«Երազ օրեր» (Գիշերօթիկի մը յուշատետրէն), Մուրճ, Զ. տարի, թ. 11-12 (Նոյ. - Դեկտ. 1894), էջ 1577-1600. Է. տարի, թ. 1 (Յունուար,

1895), էջ 38-65. թ. 2 (Փետր., 1895), էջ 225-248. թ. 3-4 (Մարտ-Ապրիլ, 1895), էջ 387-419։

Մուրճէն արտատպելով լոյս տեսած ըլլալու է նաեւ որպէս առանձին գիրք (1896-ի Սեպտ. ին), սակայն չկրցանք գտնել հատորը։

Լ. Շանթի երկերը, Ա. հատոր, էջ 169-241։

Լ. Շանթ, Ընտիր երկեր, Երեւան, Հայաստան հրատարակչութիւն, 1968, էջ 37-120։

ԳՐԱԽՕՍԱԿԱՆ

Աղբալեան Նիկոլ, «Լ. Շանթի Երազ օրերը», Մուրճ, Ը. տարի, թ.

12 (Դեկտ., 1896)։

Այս գրախօսականը լոյս տեսած է նաեւ Ն. Աղբալեանի գրականքննադատական երկերու Ա. հատորին մէջ (Պէյրութ, տպ. Լա ՖօթօԲրէս, 1959), էջ 1-17։

Ն. Աղբալեան, «Լ. Շանթի Հին Աստուածները եւ Երազ օրեր»ը,

Հորիզոն, թ. 42, 44 (1913)։

3. ԴՈՒՐՍԵՑԻՆԵՐԸ, 1895-1896.

«Դուրսեցիները», Մուրճ, Է. տարի, թ. 11 (Նոյ., 1895), էջ 1351-1380. թ. 12 (Դեկտ., 1895), էջ 1556-1591. Ը. տարի, թ. 1 (Յունուար, 1896), էջ 27-59. թ. 2 (Փետր., 1896), էջ 181-218։

1894 ամառ, Լայբցիգ։

Դուրսեցիները (վէպ), Թիֆլիս, 1896, 217 էջ։

Արտատպուած է Մուրճ ամսագրէն։

Լ. Շանթի երկերը, Ա. հատոր, էջ 243-336։

ԳՐԱԽՕՍԱԿԱՆ

Դուրսեցիները. վէպ (արտատպած Մուրճ ամսագրից), Թիֆլիս,

1896, 217 էջ։ Գրախօս՝ Մար. Յար. ։ Մուրճ, Ը. տարի, թ. 7-8 (ՅուլիսՕգոստոս, 1896), էջ 1005-1012։

Նոյն թիւին էջ 1091-ին վրայ գրուած է. «Շանթի վէպերը։ Շանթի

Դուրսեցիները վէպի Մուրճից արտատպած հրատարակութիւնից մնում է ընդամէնը 125 օրինակ։

«Շանթի Երազ օրերը արդէն տպագրւում է առաձին գրքով եւ հաւանականօրէն լոյս կը տեսնի Սեպտեմբերի վերջը»։

4. ՎԵՐԺԻՆ, 1897.

  «Վերժին», Մուրճ, Թ. տարի, թ. 9 (Սեպտ., 1897), էջ 1151-1177. թ 10 (Հոկտ., 1897), էջ 1313-1350, թ. 11-12 (Նոյ. -Դեկտ., 1897), էջ 14791514։

Վերժին (արտատպած Մուրճ ամսագրից), Թիֆլիս, տպ. Մ. Դ.

Ռոտինեանցի, 1898, 220 էջ։

Վերժին։ Հրատ. Արծիւ գրավաճառանոցի։ Կ. Պոլիս, 1911։

Լ. Շանթի երկերը, Բ. հատոր, տպ. Հայ Ճեմարանի, 1946, էջ 7-91։

ԳՐԱԽՕՍԱԿԱՆ

«Շանթի Վերժին վէպը», Մուրճ, Ժ. տարի, թ. 2-3 (Փետր. -Մարտ,

1898)։

«Շանթի Վերժին վէպը», Մար. Յար., Մուրճ, Ժ. տարի, թ. 4 (Ապրիլ, 1898), էջ 518-525։

«Շանթի Վերժինը», Գր. Վարդանեան, նոյն, թ. 10-11 (Հոկտ.

Նոյ., 1898), էջ 1538-1540։

Վերժին (վէպ), Լ. Շանթ, Կ. Պոլիս, 1911։ Գրախօս՝ Փայլակ (Ժագ

Սայապալեան)։ Շանթ, Ա. տարի, թ. 1 (15/28 Յունիս, 1911), էջ 13-14։

Շանթ՝ Վերժին։ Մատենաշար Ազդակ, Կ. Պոլիս, 1911։ Գրախօս՝

Արտաշէս Յարութիւնեան։ Ազատամարտ (շաբաթաթերթ - յաւելուած), Ա. տարի, թ. 50 (Յունիս 26/9 Յուլիս, 1911), էջ 786-788։

Վերժին։ Հրատ. Արծիւ գրավաճառանոցի, Կ. Պոլիս, 1911։ Ոստան, Ա. տարի, թ. 4 (1 Հոկտ. 1911), էջ 936-937։

5. ԴԱՐՁ, 1898.

«Դարձ», Մուրճ, Ժ. տարի, թ. 10-11 (Հոկտ. -Նոյ., 1898), էջ 13691401. թ. 12 (Դեկտ., 1898), էջ 1641-1700։

Դարձ։ Արտատպած Մուրճ ամսագրից։ Թիֆլիս, տպ. Մ. Դ. Ռոտինեանցի, 1899, 144 էջ։

Դարձ, Բ. տպագրութիւն։ Ժամանակակից Մատենաշար, թ. 46։

Կ. Պոլիս, հրատ. Վաղինակ Սմբատ Բիւրատ, 1924, 140 էջ։

Լ. Շանթի երկերը, Բ. հատոր, էջ 93-158։

«Դարձը», Յառաջ օրաթերթ (Փարիզ), ԻԷ. տարի, թ. 6591-6634 (21

Հոկտ. - 12 Դեկտ., 1951)։

Լոյս տեսած է որպէս թերթօն՝ 42 թիւով։

Լ. Շանթ, Ընտիր երկեր (Երեւան), էջ 121-196։

ԳՐԱԽՕՍԱԿԱՆ

«Շանթի Դարձ»ը, Մար. Յար., Մուրճ, ԺԱ. տարի, թ. 2-3 (Փետր. Մարտ, 1899), էջ 291-296։

6. ԴԵՐԱՍԱՆՈՒՀԻՆ, 1898-1899.

«Դերասանուհին» (Միւնիք), Մասիս (կիսամսեայ հանդէս), նոր շրջան, խմբ. ՝ Միքայէլ Շամտանճեան։ ԽԴ. տարի, թ. 1 (5 Դեկտ.,

1898), էջ. 10-14. թ. 2 (19 Դեկտ. ), էջ 40-44. թ. 3 (5 Յունուար, 1899), էջ 75-79. թ. 4 (23 Յունուար), էջ 124-127. թ. 5 (13 Փետր. ), էջ 145-148. թ. 6 (28 Փետր. ), էջ 191-194. թ. 7 (20 Մարտ), էջ 219-223. թ. 8-9 (16

Ապրիլ), էջ 269-276. թ. 10 (1 Մայիս), էջ 315-321. թ. 11 (15 Մայիս,

1899), էջ 341-347։

Միւնխէն 1897-1898, ձմեռ։

Առաջին յօդուածին սկիզբը փակագիծի մէջ գրուած է Միւնիք, որ շատ հաւանաբար կը ցուցնէ թէ գործը գրուած է Գերմանիոյ

Միւնիխ քաղաքին մէջ։ Ստորագրած է Լեւոն Սեղբոսեան։

«Դերասանուհին», Մուրճ, ԺԱ. տարի, թ. 10 (Հոկտ., 1899), էջ

1137-1168. թ. 11-12 (Նոյ. -Դեկտ., 1899), էջ 1301-1362։

Մասիս, «Ընթերցողներուն», ԽԸ. տարի, թ. 11 (15 Մայիս, 1899), էջ 329։

Խմբագրութիւնը կը յայտնէ, թէ Շանթի Դերասանուհին վէպը առանձին հատորով լոյս պիտի ընծայուի։ Դժբախտաբար չկրցանք գտնել տպագրուած հատորը։

Դերասանուհին, Բ. տպագր. ։ Ժամանակակից մատենաշար, թ.

41։ Կ. Պոլիս, հրատ. Վաղինակ Սմբատ Բիւրատ, 1924։ 144 էջ։

Լ. Շանթի երկերը, Բ. հատոր, էջ 161-238։

7. ԿԻՆԸ, 1911-1912.

«Կինը», Բագին (Յաւելուած Ազատամարտի), թ. 1 (Դեկտ. 13/26,

1911), էջ 3-9. թ. 2, էջ 3-7. թ. 3, էջ 4-8. թ. 4 (12 Յունուար, 1912), էջ

1-5. թ. 5, էջ 2-5. թ. 6, էջ 2-4։

1908 ամառ, Լօզան։

Լոյս տեսած է նաեւ Նոր հոսանք ամսաթերթին մէջ (Թիֆլիս), Ա. տարի, թ. 1 (Մարտ, 1913), էջ 11-33. թ. 2 (Ապրիլ, 1913), էջ 243-264։

Կինը։ Բ. տիպ։ Ժամանակակից մատենաշար, թ. 42։ Կ. Պոլիս, հրատ. Վաղինակ Ս. Բիւրատ, 1924, 72 էջ։

Լ. Շանթի երկերը, Գ. հատոր, Պէյրութ, տպ. Հայ Ճեմարանի,

1947, էջ 87-129։

  «The woman», by Levon Chanth, The Armenian Review, Vol. II, No. 5 (1949).

8. ՀՈԳԻՆԵՐԸ ԾԱՐԱՒԻ, 1944-1945.

«Հոգիները ծարաւի» (վէպ), Ակօս, Ա. գիրք (1944), էջ 3-30. Բ. գիրք, էջ 42-72. Գ. գիրք, էջ 5-35. Դ. գիրք, էջ 16-45. Ե. գիրք, էջ 5-40.

Զ. գիրք (1945), էջ 41-76. Է. գիրք, էջ 41-72։

1941, Յունուար - Փետրուար, Պէյրութ։

Հոգիները ծարաւի։ Հրատ. Համազգային Ընկերութեան։ Պէյրութ, տպ. Յոյս, 1945, 225 էջ։

Լոյս ընծայուած է արտատպուելուով Ակօս երկամսեայ հանդէսէն։

Լ. Շանթի երկերը, Դ. հատոր, Պէյրութ, տպ. Հայ Ճեմարանի, 1949, էջ 129-359։