Հայ Գիրքի Մատենագիտական Գործեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Զ. ՔԵՐԱԿԱՆԱԿԱՆ

Քերականութիւն արեւմտեան հայերէնի, Ա. հատոր, հոլովում եւ խոնարհում։ Դպրոցական Ե. եւ Զ. տարուան համար։ Պէյրութ, տպ. Համազգային, 1932, 222 էջ։

Գործնական քերականութիւն արեւմտեան հայերէնի, Բ. հատոր, նախադասութիւններու ուսումը։ Դպրոցական վեցերորդ տարուան համար։ Հրատարակութիւն Հայ Ճեմարանի։ Պէյրութ, տպ. Յոյս, 1939, 128 էջ։

Շանթ հետագային վերհրատարակած է այս գործերը՝ զանոնք վերածելով չորս գրքոյկի։

Քերականութիւն արեւմտեան հայերէնի, Ա. պրակ (դպրոցական Ե. տարուան համար)։ Պէյրութ, տպ. Համազգային Ընկերութեան, 1949, 92 էջ։

Բ. պրակ (դպրոցական Զ. տարուան համար)։ Պէյրութ, տպ. Համազգային Ընկերութեան, 1950, 88 էջ։

Գ. պրակ (դպրոցական Է. տարուան համար)։ Պէյրութ, տպ. Համազգային Ընկերութեան, 1950, 87 էջ։

Դ. պրակ (դպրոցական Ը. տարուան համար)։ Պէյրութ, տպ. Համազգային Ընկերութեան, 1950, 79 էջ։

Հայերէն բառակազմութիւնը եւ յուզական զէնքերը լեզուի. իբրեւ լրացում քերականութեան (դպրոցական Թ. եւ Ժ. տարիներուն համար)։ Պէյրութ, տպ. Համազգային Ընկերութեան, 1950, 223 էջ։

Վերոյիշեալ չորս պրակները եւ Հայերէնի բառակազմութիւնը կը կազմեն Լ. Շանթի երկերուն Ը. հատորը։