Հայ Գիրքի Մատենագիտական Գործեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՇԱՀԱՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ (1891-1956) ԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

Ա. ՄԱՍ ԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Ա. - Կենսագրական գիծեր

1. Կեանքին առաջին վեց տարիները (1891-96)

2. Տղայութեան շրջան (1896-1898)

3. Պատանութեան շրջան (1898-1911)

4. Պոլսոյ Պէրպէրեան վարժարանի տնօրէնութեան շրջան (1911-1922)

5. Եգիպտոսի մէջ անցուցած շրջան (1924-1934) ա) Կրթական բ) Բանախօսական եւ դասախօսական գ) Խմբավարական

6. Սաղիմական շրջան (1934-1944)

7. Անթիլիասական շրջան (1944-1956)

8. Մահը եւ յուղարկաւորութիւնը

9. Անձնական տպաւորութիւններ եւ դատումներ


Բ. ՄԱՍ ՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆ

Ա. Հրատարակուած երկեր

Բ. Անտիպ գործեր

Գ. Թերաւարտ կամ պատրաստութեան վրայ եղող գործեր

Դ. Հրատարակուած ուսումնասիրութիւններ եւ յօդուածներ ա) Իմաստասիրական բ) Գեղարուեստական եւ գեղագիտական գ) Պարագայական դ) Թարգմանական ե) Յօրինողական զ) Շ. Պէրպէրեանի կեանքին ու գործին նուիրուած յօդուածներ


ՎԵՐՋԱԲԱՆ

Օգտագործուած մամուլ

Յաւելուած

**************

Շահան Պէրպէրեանի նուիրուած այս աշխատասիրութիւնը իբրեւ առանձին գիրք հրատարակուած է Պէյրութ, 1969-ին, Կ. Տօնիկեան եւ որդիք հրատարակչատան կողմէ, 105 էջ։