Դիւան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
16բ || N 3. Պատուելի քահանայից եւ առհասարակ ժողովր[դ]ոցտ ամենեցու ողջոյն սիրո
      
       1723 հոկտեմբ[ե]րի 13. Դարվէժ։
      
       Յայտ լիցի ձեր հրամանուցն, որ մեք կամէյինք ձեզ համար մին երկու րաղամներն նորել տալ թագաւորին, այն որ շատ հարկաւոր պէտք էր ձեզ, բայց շահն յանկարծակի յելաւ քաղաքէս, եւ մեք գնացինք Վասպինճ մին այլ բանի համար թէ տեսնումք եւ յետ գամք, յետո թատառուքօվ գնամք շահի կուշտն եւ ձեր եւ մեր բաներն տեսնումք, բայց էլ չը թողին մեզ , որ յետ գայինք քաղաք, 26 օր հետերն ման ածեցին մեզ, յետոյ արձակեցին, եկինք տեղս, որ պիտի գայինք ձեր տեսութիւնն եւ ամէն բանի վրայ խորհուրդ առնէյինք եւ անտի գայինք Շահի կուշտն, բայց այլ կերպիւ բան պատահեցաւ մեզ, որ գրել չի լինիլ։ Բայց, աստծօվ, ձեզ եւ մեզ մեծ ուրախութիւն է լինելոց, պատճառն այս իմ գրելոյս ձեր ծառայութիւնն։ Որ ձեր մինչէն մին քանի խելօք մարդ հաւաքվեցէք, օվ ոք որ ձեր յերկրէն է ծնեալ եւ սնեալ՝ թէ քահանա, թէ աշխարհական, եւ այլ օտար յերկրէն եկօղ մարդ չիմանա, եւ մին լաւ մուճալլա շինէք, ինձ վաքիլ անէք, թէ ինչ որ անեմ, ձեզ ղապուլ է, եւ ինչ որ կխօսին , ձեր բերանէն կասեմ, այնպիսի մին լաւ մւոճալա շինէք, որ արժան լինի քրիստոնէյից թագաւորած եւ սուրբ փափին նշանց տալու։ Որօվհետեւ ձեր բանն իմ վիզն ցգեցիք, քանի որ կենդանի եմ, ձեզ համար կաշխատիմ մինչի որ ձեզ համար մին հանգստութիւն ճարեմ։ Խոստօվանանք լինի ձեր մէջն, եւ բաւեսցի իմաստութեան ձերում։ Եւս շնորք արէք այն մապլաղն, որ ձեզնից գուզեմ, մօհրէք եւ տաք այս թղթաբեր ղասիտին, Եւ այս շաթրն մին օր յաւել չը պահէք։ Եթէ ձեռ չը տա ձեզ, որ մին օրումն այդ բանն շինէք, այս ղասիտն ճանփու արէք, յետո լաւ շինեցէք ձեր 17ա || բանն եւ ձեր մարդօվն ողարկեցէք, որ ինչ տեղ որ լինիմ, ինձ հասցնէ։ Բայց մին եւ երկու գեղի մարդօվ չանէք մուճալլան, ամէն ուղափառ գեղի քահանայքն եւ իշխանքն գրեն եւ կնքեն։
       Այս գիրն գրեցի, կնքեցի եւ տվի շաթր Մահմուտին, որ տանի Ապրաներ տայ գեղի գլխաւորաց եւ քահանայից 13 - ումն, որ գնա 14- ումն։