Դիւան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Զօրութիւն գրոյս այս է, որ թիվն ՌԷՃԺԶ (1716) մայիսի ԺԵԷՆ (15) թարեղ, Մօսկօվումս, որ ես յերեւանցի տէր Աւագս մին ֆարգ սանադով թալապ գուզի Գէչենց Աղազարի որդի Ավետէն, որ ջամն մին ՃՁԷ (187) թուման ԸՃՕՕ (800) դիան կօպէք փող, որ էս ջահդան Ապկարի որդի Մարտիրոսի տված ընկերագիրն, դրեց իմ կշտին եւ ինձ վաքիլ եւ ախդիար արար վաքիլագրով, որ վերոյ Մարտիրոսն գոյ Մօսկօվս կամ ինչ տեղ որ լինի, ես ախդեար ունեմ, որ վերոյ Ավետին յօրդնօվն մասկուր Մարտիրոսին թամամ խսէպն անեմ եւ ընկերագրին միջին գրած սարմայէն, աստուծոյ տված շահովն, յինք առում, ընկերագիրն ձեռք դնեմ տամ իւրն, որչանք որ շահ մայեա շինեմ, յինք առեմ վերոյ իմ մին ֆարդ սանադով, թալապն վերում եւ մնացեալն հասուցանեմ մասկուր Ավետին կամ իւր յօրդնուն բիուզուր։
       Այս վերոյ գիրս Յիսուսի ծառայ տէր ծառայ տէր Աւագիս ղաբուլ, էս իմ ձեռացայ գիրս այ եւ իմ անվան մերս այ։
       ( 1724, թղթապանակ N 2, թ։ 51)