Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՏԱՂ ԱՒԵՏԵԱՑ, ՆԵՐՍԷՍ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ

Նոր երկինք յերկրի, արփւոյն պարունող,
Ծագողին ծագող:

Երրակի ունող աւետեաց ձայնիւ
Անմահից պետին:

Րոպէիցըն տիպ համայնից հոգւոց
Գոլով արեւելք:

Սըրտի մաքրելոյ զթափանցիկ լուսոյն
Ծագելով նըշոյլ:

Էին աննիւթի հիւթ պարունակող,
Նիւթեալ առ ի քէն:

Սիրատունկ ծառոյն սաղարթից բողբոջ
Ի քէն ընձիւղեալ:

Իսկական Բանին գիր քո մելանաւ
Արեամբ պարագրեալ:

Գեղմն ունակ ցաւղոյ Գեդէոն ետես,
Երգէ եւ Դաւիթ:

Ուրախ լե'ր, դըշխոյ, հարսըն պանծալի
Անմահ փեսային:

Վեհին անեղի էից եղակի
Եղակ վերըստին:

Երբին անկէտի կէտ ժամանակեայ,
Սկիզբն անըսկըզբան:

Սաւս խընկաբերին, նոր դրախտ Ադենի,
Ծառ կենաց պըտղոյն:

Տիրական որթոյն Հաւր տընկագործի
Երկիր բանաւոր:

Աբրահամին աւետ Սահակաւ տըւեալ
Ի քէն կատարումն:

Սառա ամլութեամբ, նորահրաշ ծնընդեամբ
Տիպ քո կուսութեանդ:

Տապանակ կտակի, սափոր ոսկի լի
Նոյն մանանայիւ:

Վէմ առանց ձեռին ի լեռնէդ հատեալ,
Կոյսդ անհայր ծընեալ:

Անկէզ մորենի Մովսեսի տեսեալ,
Ըզքեզ ծանուցեալ:

Ծընող ծնիցելոյն, անմայրըն յառաջ
Անհայր ծնանելով:

Անըստուեր լուսոյ խորան նոր Սինայ,
Տաճար Սաղիմայ:

Ծիր ծայրագունին, ծաւալումն արփւոյն
Յոգիս նըշողից:

Նըստելոյն ընդ Հաւր արքային փառաց
Հուպ մայր մըշտակաց:

Ի բարձունս առ նոյն լեր մեզ բարեխաւս
Սուրբ կոյս Մարիամ: