Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՏԱՂ ԾԱՂԿԱԶԱՐԴԻՆ

Տիրական տաւնիւս այսաւր եկայք ցընծասցուք,
Րախճանայ այսաւր երկինք անմարմնականաւք:

Նորոգի երկիրս այսաւր գալըստեամբ փըրկչին,
Երգս առեալ մանկանցն ոստովք` ովսաննա', աւրհնեալ:

Րաբունին էից այսաւր եկեալ ի Սիոն,
Սիոնի ցընծան մանկունք ելեալ ընդառաջ:

Երգս երգէ Զաքարիաս դըստեր Սիոնի,
Սիրով խոնարհեալ նըստի նոր յաւանակի:

Ի ծերոց ընծայ բանիւ ի տղայոց ձայնիւ,
Երգեմք ընդ նոսին ըզփառս գալըստեան քո, Տէ'ր: