Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ի ԽՆԴՐՈՅ ՍԵԲԱՍՏԱՑՒՈՅ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԻՆ ՍԻՄԷՈՆԻ, ԱՍԱՑԱԻ Ի ՆԵՐՍԻՍԷ` ՅԵՂԲԱՒՐԷ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԷ ՀԱՅՈՑ ԳՐԻԳՈՐԻՍԻ, Ի ՀԱՄԲԱԿԱԿԱՆՆ ԵԼՈՎ ՏԻՍ, Ի ՎԱՆՍ ԿԱՐՄԻՐ ԿՈՉԵՑԵԱԼ, ԳՈՎԵՍՏ Ի ՍՈՒՐԲՆ ԳՐԻԳՈՐ ՆԵՐՏԱՂԱԿԱՆ ԵՐԳՈՎ

Սրովբէից ձայնիւ եղանակեմք այսաւր,
Ի յիշատակի հաւր րաբունւոյ մերոյ:

Րաբունեացըն պետն ի խաւարէ ծագեաց
Լոյս Հայաստանեայց իմաստութեան Բանիւ:

Բանն որ ի Հաւրէ իջեալ փըրկեաց զաշխարհս,
Նոյն սովաւ զանկեալքս վերաբերեալ ուղղեաց:

Ուղղութեամբ հաճոյ տեսանողին գըտեալ,
Ի փշաբեր ոստոց ծաղիկ վարդից յեռեալ:

Յեռեալ խուռներամ բարեբաստիկ իմաստ,
Մանկական տիոց վերելս ի սիրտ նորուն:

Նորուն փըրկութեան հոմասեռից պատճառ,
Կարթ վերաբերող ծովու մեղաց գոլով:

Գոլով յատենի ճըշմարտութեան վըկայն,
Որպէս եւ Յիսուս` պիղատոսեան րամիցն:

Րամապետ արքայն հարցափորձեալ Տըրդատ`
Թաւ ոստովք ընծայ ուրուականաց սնոտեաց:

Ի սնոտեացն ի բաց զանձն իւր եդեալ խաբմանց,
Ժուժկալեալ տեւէր չարչարանաց գանից:

Գանըս մահաբերս իբր անմարմին մարմնով
Թիւ երկոտասան կրէր ի յանձին ուրախ:

Ուրախ լինելով երկնագումար վեհիցն,
Ստոր իջեալ ի նոյն զարմանային րամեալքն:

Րամիցն անսըրբոց մարմնոյ սըրբոյն սկըսեալ
Նախկի տանջանաց, աղ ըստանձնեալ յանձին:

Ի յանձին նախատ` ջուր վայրարկուն հեղեալ,
Եւ ըզգարշապարսըն հեղուսեալ յերկաթս :

Երկաթի ըղընգամբք քերեալ կողից սրբոյն
Եւ աչացն անաւթ բախեալ, ը~, րաբունւոյն:

Րաբունւոյն ծընկաց սաստիկ հարեալ ուռամբք
Եւ կարթիցն արկեալ ոլորանաց գելումն:

Գել ընդ քաղցր աւդոյն աճիւն հնոցի շընչիւն,
Փոխան ջրոյ արբեալ քացախ ըստ Տեառն իւրոյ:

Իւր վերապարզեալ տատասկաց սրեալ սայրից`
Արեան վըտակաւք ներկանելով նորուն:

Նորուն բերանոյ, ուստի բըղխեալ բարի,
Եռացեալ կապար արկանէին երկամբք:

Երկանց տանջանաց ոչ շատացեալ այսու,
Այլ ընդ կախելոյն կախեալ յոտից րաբունն:

Րաբունին բարի, նըման բնութեամբ բարւոյն,
Մաղթէր թողութիւն չարչարողացն ի սպառ:

Սպառուած մահաբեր չարչարանացն ածեալ,
Վիրապն ահագին արկանելով ըզնոյն:

Ի նոյն գուբ տըղմոյ թունաւորացն աւձից
Ըզթոյնս ամփոփեալ, զոտիւք փարեալ սիրով:

Սէրն որ առ Աստուած իջուցանէր զբարձրեալն,
Գուբն անդընդային հրեղէն եղեալ երկին:

Երկնից թագաւորըն հրեշտակաց դասուք,
Ամ հընգետասան գոլով ընդ ծառային:

Ծառայն մըտերիմ ըստ հրամանի փըրկչին
Կոխէր զգլուխ իժիցն եւ ըզքարբիցն աւձից:

Աւձըն մահաշունչ, գարշապարին սպասող,
Ջախեալ ի սըրբոյն լուսաշաւիղ ռահից:

Ռահ աստիճանաց ի վիրապին եդեալ,
Հանել ընդ նոսին զՀայաստանեայց ազինս:

Ազգաց եւ ազանց հիւսիսական կողմանց
Զլոյսն արփիական ծագեալ խորոց յերկրէ:

Երկիր երկրայնովքս այսաւր ցընծամք փըրկեալք,
Փըրկողին սովաւ փառըս տացուք յաւէտ: