Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՏԱՂ ՓՈԽՄԱՆ ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻՆ, Ի ՆԵՐՍԻՍԷ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԷ

Այսաւր Գաբրիէլ հրեշտակապետն եկեալ,
Բերեալ բրաբիոն պըսակ յաղթող Կուսին:

Այսաւր կոչելով առ բոլորիցըն Տէր
Զտաճար բարձրելոյն եւ զբնակարան Բանին:

Այսաւր հրաւիրմամբ Հոգւոյն ժողովեցան
Գունդք առաքելոցն եւ իմաստուն կուսիցն:

Այսաւր խոնարհեալ անմարմնական դասուք
Միածին Որդին առ կուսութեանցըն մայրն:

Այսաւր աւանդեալ ըզմաքրական Հոգին,
Փայլակնանըման վեր համբարձեալ վեհիցն:

Այսաւր ամփոփեալ ըզսըրբասնեալ մարմինն,
Ծածկելով յերկրի զանապական ըզգանձն:

Այսաւր երկնայնոց խըմբիցըն պար առեալ,
Եղանակէին շուրջ ըզգերեզմանաւն:

Այսաւր երգակցեալ նոցին առաքելոցն
Եւ դասք կուսանացն գովեն ըզմայր կուսիցն:

Այսաւր փոխադրեալ ի զգայական բնութեանց
Զմարմինըն մաքուր յիմանալեաց կայանս:

Այսաւր ցընծութիւն երկնաւորաց դասուց
Համամաքրենի Կուսին երթեալ յերկինս:

Այսաւր շնորհեցաւ բըժըշկութեանց պարգեւս,
Պատկեր Տիրամաւրն լուսազարդեալ յերկնից:

Այսաւր երգս առեալ գոչեմք եւ մեք ձայնիւ.
_ Կուսական տաւնիւս Երրորդութեանըն փա~ռք: