Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՓՈԽ

Ի յերգս սիրեցեալ անձին,
Նիշ բանի նըշան առեալ.
Բերկրին զուարճացեալ անձինք,
Սեռք երկնաւորաց խըմբից:

Լերինք Սինային զարդիւք,
Տառք մարգարէիցն ըղձիւք,
Ի յուղխից շարժեալ գետոց
Սիք հարաւ աւդից հողմոյն:

Տունկ տեսանողաց մայրից,
Ծաղիկ մատուցին վարդից,
Ծովուն խուճապեալ շարժեալ,
Խաղայր յեզերացն ափունս:

Նոր զարմանք յերկրի տեսին,
Նոր գեղապարեն երգ նոր,
Կանայք են երկու թռուցեալ
Ի ներքս աւդային հողմոց:

Թեւս են տարածեալ ի յաւդս,
Սիրասլաց աւդիւք ճեմեալ,
Հիւսք են հուր եռանդ շաղեալ
Նոյն բայաստեղնեայ հրէից:

Հեզ կամար ի սէր շարժեալ,
Ծիր երկնի շաւիղ աւդից,
Լոյս առաւաւտին ծագեալ
Արեգակնային աչացն:

Լիալիր լըրմամբ լուսոն,
Նոյն գունագեղի գունեն,
Ի սէր շընչմանէ բուրեալ
Ի քիմս իւղաբեր հոտոցն:

Նիւթ յաննիւթ կապեալ շըրթանց,
Ձայն ի Սադայէ լըւեալ,
Ձեռքըն ծաւալեն զըմուռս,
Հոտ անոյշ բուրեն ըզխունկս:

Ի ստեանց աւրիորդք ընտրեալք,
Դըստերք Սիոնի վերին,
Յայտ ծանեալ տեսաք յամպոյ,
Կոյսք են կաթոգին գեղով:

Այսք են գուշակեալ ըզմայր,
Նոր Սիոն նըման Սինեայ,
Փառք են ի Սիոն ծագեալ
Ի Հաւրէ լուսոյ փառաց:

Ի մեծ հարսնարանն Սիոն
Նոր Երուսաղէմ յայտնեալ,
Բրաբիոն պըսակ փառաց
Ի սմանէ կանգնեալ նըշան:

Րաբունիքըն քեւ պարծին,
Սըրբոց սըրբասնեալ անձինք,
Որ ես գերագոյն երկնից
Նորահրաշ յերկրի յայտնեալ:

Նոյն քեւ նորոգի սեղան`
Զենարան անմահ գառինն,
Ի մեզ նա բաշխէ պարգեւ
Կենացունաբեր ի կեանս:

Անմահագործեալ փառաւք
Զÿի Հոգւոյն ծընեալսն ի սմա,
Յորոց փառատրի երգով
Այժմ եւ յաւիտեանս, ամէն: