Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՏԱՂ ՍՐԲՈՑ ՀՌԻՓՍԻՄԵԱՆՑ


Երջանիկ հոգիահրաշք
Երանելի սուրբ Հռիփսիմեանք,
Յաբրահամեան զարմէն բըղխեալք
Եւ շառաւիղք անմահ այգւոյն:

Գեղեցկապէս ցեղիցն եղեալ
Դըստերք Դաւթի մարգարէին,
Կարապետըք սուրբ հաւատոյ
Լուսապըսակ եկեղեցւոյ:

Զուարճանայ այսաւր Սիոն,
Ցընծայ վերինն Երուսաղէմ.
Զաւրք երկնից իջեալ յերկիր
Տաւնեն ընդ մեզ ուրախութեամբ:

Բացաւ դուռն Եդեմ դրախտին,
Ծառըն կենաց տընկեալ յերկիր,
Քաղցրաճաշակ համեղ պըտուղ
Փոխանակ դառըն ճաշակմանն:

Արեւելք եւ արեւմուտք
Առհասարակ դըղըրդեցան.
Հիացեալ, տարակուսեալ
Անմեղ գառինքն ի մէջ գայլոց:

Հռիփսիմէ հըռչակագեղ,
Մեծապայծառ վայելչութեամբ,
Հարսն երկնից հրաւիրեցաւ,
Պըսակ կուսից յաւրինեցաւ:

Կուսական փողըն գոչէր,
Տայր աւետիս սուրբ Գրիգորի.
_ Փութա', ե'լ ի Վիրապէդ,
Լուսաւորիչդ Հայաստանեայց:

Համախոհ հարսն անարատ
Վըկայուհի Գայիանէ,
Ծաղկազարդ պըսակ կուսից
Եւ մարգարիտ սուրբ հաւատոյ:

Ծովայնոյ ծընեալ ծաղիկ,
Բուսեալ ի տանըն Թորգոմայ,
Առաքելոց ծաղկեալ արեամբն
Պետրոսի եւ Պաւղոսի:

Սիգացեալ սաստիկ սիրով,
Տըրդատ արքայն Հայոց մեծաց
Բորբոքէր բոց ցանկութեան,
Այրէր զվիշապըն մահաշունչ:

Ներկագործ գունով զըննեալ,
Եւ կազմէին կերպասագործքն,
Ոսկեթել յաւրինէին,
Զարդ հարսանեաց պատրաստէին:

Ի զանազան չըքնաղ գեղէն
Յիմարեցան պարթեւազինքն,
Պետք եւ իշխանք առհասարակ
Եկին ի դուռըն հընձանին:

Ցանկային առհասարակ
Խընդրել զորոջըն Քրիստոսի.
_ Աւետի~ս քեզ, կին ազատ,
Տիկին եղեր Հայոց մեծաց:

Արի', ե'լ ի հընձանէդ,
Մուտ ի սենեակն արքունական:
Աղբիւր բըղխեալ յորդ արտասուաց`
Հառաչէին առ Տէր Յիսուս:

Քաղցր եւ ներող յամենայնի,
Մեզ փութացիր ի յաւգնութիւն,
Ապաւէն լեր նեղելոցս
Յաւտար երկիրս խուժադուժաց:

Ձայն ահեղ հընչեաց յերկնից,
Բարբառ եղեւ ուրախութեան.
_ Մի' երկընչիք, իմ սիրելիք,
Զի ես ընդ ձեզ եմ յաւիտեան:

Զաւրեացեալ կոյսն ի ձայնէն,
Դիմեալ ի մարտ պատերազմին,
Եհար ընկէց զհսկայ արքայն,
Կապեաց զիշխանըն մեղսասէր:

Ելանէր ի սենեկէն
Որպէս փեսայ` յառագաստէ,
Գայր անցանէր առ հընձանաւն,
Ձայն աւետեաց մատուցանէր.

_ Ուրա'խ լերուք, անփորձ կանայք,
Եւ ցընծացէ'ք, կոյսք իմաստունք.
Զի ես հարի ըզպատերազմ
Եւ յաղթեցի ախոյանին:

Անդ արեան հընձան հարեալ,
Նոր առագաստ են զարդարեալ,
Աստ մահու հրաւէր հասեալ,
Զիս սրոյ եւ հրոյ են հրաւիրեալ:

Փող հարէք ի Հռոմ քաղաք,
Տուք աւետիս առաքելոցն.
Նոր հարսանիք են ինձ այսաւր,
Եկայք տեսէք զիս հարսնացեալ:

Քաւղ արկէք, յաւրինեցէք,
Կարմիր արեամբ զարդարեցէք,
Ուղարկեցէք զիս յառագաստն
Ի յերկնաճեմ հարսնարանին:

Փութացարուք ի Գողգոթայ,
Անդ բեւեռեալ Տէրն ի խաչին,
Զի ըզմեզ ազատեսցէ
Ի կապանաց մեղաց մերոց:

***

Եկայք եւ մեք խաչակցեսցուք,
Ըզփառս ի վեր առաքեսցուք,
Որ ընտրեաց եւ ընկալաւ
Զերանելի սուրբ Հռիփսիմեանսն:

Զի նըմա իսկ վայելէ
Պատիւ եւ փառք եւ գոհութիւն,
Յաւիտեանս յաւիտենից
Քրիստոս աւրհնեալ է յամէնից:


Ճա. ՏԱՂ ՀՌԻՓՍԻՄԵԱՆՑ ԿՈՒՍԱՆԱՑՆ ՍՐԲՈՑ

Երջանիկ հոգիահրաշ
Երանելին սուրբ Հռիփսիմէ,
Լոյս ծագեցաւ ի Լատինէ
Հայոց ազգիս յարեւմըտէ:

Կուսական փողըն գոչէր,
Տայր աւետիս սուրբ Գրիգորի.
_ Փութա', ե'լ ի Վիրապէդ,
Լուսաւոիչ Հայաստանի:

Համակամ ընդ Հռիփսիմէ
Վըկայուհիդ Գայիանէ,
Մեզ լուսատուք յարեւմըտէ,
Տանըս Հայոց ի Լատինէ:

Ծովային շուշան ծաղիկ,
Բուսեալ ի տանըս Թորգոմի,
Առոգեալ արեամբ սըրբոցըն
Պետրոսի եւ Պաւղոսի:

Ի վայելուչ գեղ պատկերին
Յիմարեցան ազգք նոցին,
Պետք եւ իշխանք առհասարակ
Եկին ի դուռըն հընձանին:

Զձայն աւետեաց մարմնականին
Նոքա տային Հռիփսիմէին,
Այլ այն բանքն ուրախային
Կուսին ի բաւթ համարէին.

Աւետի~ս քեզ, կին ազատ,
Տիկին եղեր Հայոց մեծաց,
Արքայուհի արեւելեաց,
Տանս Արամայ դըշխոյ փառաց:

Արի', ե'լ ի հնձանէդ,
Մուտ ի սենեակն արքայական.
Հարսն եղեր արեւելեան
Եւ թագուհի ի Հայաստան:

Յայնժամ սըրբոցըն Հռիփսիմեանց
Ի ձայնս ողբոց հառաչանաց
Աղբիւրս բըղխեալ յորդ արտասուաց,
Պաղատէին առ Տէր Աստուած.

_ Տէ'ր Աստուած Իսրայելի,
Քաղցր եւ ներող յամենայնի,
Աղաչանաւք առաքելոցն
Պետրոսի եւ Պաւղոսի:

Փութացի'ր մեզ յաւգնութիւն,
Տէ'ր, ապաւէն եւ փըրկութիւն,
Մի' թողուր զմեզ ի ձեռաց
Յաւտար երկիրս խուժաստանաց:

Ձայն ահեղ հընչեաց յերկնից,
Բարբառ եղեւ ուրախութեան.
_ Մի' երկընչիք, իմ սիրելիք,
Զի ես ընդ ձեզ եմ յաւիտեան:

Զաւրացաւ կոյսն ի ձայնէն,
Դիմեաց ի մարտ պատերազմին,
Եհար վանեաց զհըսկայ արքայն,
Կոխեաց զվիշապն անդընդային:

Ելանէր ի սենեկէն,
Որպէս փեսայն` յառագաստէ,
Գայր անցանէր առ հընձանաւն,
Ձայն աւետեաց մատուցանէր.

_ Արի'ք, ելէք ի Հռոմ քաղաք,
Տուք աւետիս առաքելոցն.
Հարսանիք են ինձ այսաւր,
Եկայք տեսէք զիս հարսնացեալ:

Փող հարէք, յաւրինեցէք,
Կարմիր արեամբ պըսակեցէք,
Ի յառագաստ սուրբ հարսանեացն
Զիս տաւնելով ուղարկեցէք,

Զի անդ երթեալ բարեխաւսեմ
Ձեզ տաւնողացս եւ աղաչեմ,
Զձեզ իմ փառացըն կըցորդեմ,
Եւ հանգըստեանըն հաղորդեմ: