Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՏԱՂ ՍՐԲՈՑ ՄԱՐԳԱՐԷԻՑՆ, Ի ՆԵՐՍԻՍԷ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԷ

Աստուածային խորոցն անճառ
Խորհըրդակից սուրբ մարգարէքն.
Բանիւ պատմողք յառաջագոյն
Զապագայիցն եղելութիւն:

Գաղտնի գործոց Աստուածորդւոյն
Տնաւրինական սուրբ խորհըրդոյն
Դաւանողք ամենեքեան
Բազմապատիկ աւրինակաւք:

Երեւեալն ի ջրոյ Մովսէս`
Գաւազանաւ զջուրսըն հերձող,
Զծնունդն ետես ըզկուսական
Ի մորենին անկիզական:

Էսսէածին արքայն Դաւիթ`
Հայր ըստ մարմնոյ Հաւր միածնին,
Ըզցաւղ հոսեալ վերայ գեղման`
Տըպաւորեաց Որդւոյ իջման:

Թագաւորաց աւծողն իւղով
Սամուէլ` պըտուղ ամլոյն գոլով,
Ժառանգ եղեւ նոր աւրինաց
Փոխան Հեղեայ հին աւրինաց:

Իսայիաս տայ մեզ նըշան
Ծնանիլ Կուսին առանց սերման,
Լըսող ձայնի սրովբէական,
Տեսող փառացն աստուածութեան:

Խըստամբերողըն Հեղիաս`
Երկնից փակողն եւ արձակողն,
Ծայրագոյն յերկրի ճըգնեալ,
Հրեղէն կառաւք յերկինս ելեալ:

Կըրկին Հոգւոյ նորին ստացող`
Եղիսէոս սուրբ տեսանող,
Համանըման վարդապետին
Զորդի այրւոյն յարուցանող:

Ձայնիւ պատմողն Եզեկիէլ
Զքառակերպեանըն քրովբէից,
Ղաւղեալ խորհուրդ բացայայտէ,
ԶԱւետարանըն ցուցանէ:

Ճըշմարիտըն ի յարգանդէ`
Երեմիաս կոյս մարգարէ,
Մեզ երեսաց հոգի ասէ
Զլոյսըն Քրիստոս, որ ի Հաւրէ:

Յայսոսիկ յեռեալ խըմբից
Երկոտասան մարգարէից
Նոյնաբար քարոզէին
Առ ի յերկիր զգալուստ Բանին:

Շնորհատու շնորհաց Հոգին
Գործի ստանայր զլեզուս նոցին,
Ուսուցանէր նոքաւք մարդկան
Զանճառ խորհուրդըն տէրունեան:

Չորրեակ դարին սկիզբն արարեալ
Յաբրահամեան սուրբ աւետեացն,
Պարառաբար պարագրելով,
Ի վեցերորդն աւարտելով:

Ջընջէր նոքաւք զխաւար հոգւոց
Յիսրայելեան ժողովըրդոց,
Ռահ գործէր ի յաւրինացն
ՅԱւետարանըն Քրիստոսի:

Սոփոնիաս եւ Անգէաս,
Ովսէ, Ամովս եւ Միքիաս,
Վեհագունին տիպըն Յովնան,
Յովէլ քարոզն եւ Աբդիաս,

Տեսանող Զաքարիաս`
Աւետաւորըն Սիոնի,
Րակերտեալ մեծն Ամբակում,
Նաւում հրեշտակ Մաղաքիաս,

Ցանկալին Գաբրիելի`
Հրաշից տեսողըն Դանիէլ,
Ւիւսեալ նորին վարուց մանկունքն,
Յորոց եւ հուրըն պատկառեաց:

Փառք են սոքա ազգի մարդկան,
Եւ լուսատուք տիեզերաց,
Քրիստոսի նախաքարոզք,
Որում պատիւ, փա~ռք յաւիտեանս: