Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՏԱՂ ՄԵԾԻ ՉՈՐԵՔՇԱԲԱԹԻՆ, Ի ՆԵՐՍԻՍԷ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԷ

Այսաւր ըզՏէրդ արարիչ որ գաս ի չարչարանս,
Այսաւր ժողով Հեբրայեցւոցն խորհին քեզ ը~, մահ:
Այսաւր Կայիափա խոստովանի զփըրկիչդ աշխարհի,
Այսաւր իւղով աւծանիս նըշան պատանացըն քոց:
Այսաւր յայտնէ Յուդա զախտ արծաթսիրութեան,
Այսաւր առնու զցանց ըմբըռնող զինքըն ի կորուստ:
Այսաւր` ըսկիզբն փըրկութեան եւ շընորհաց մերոց:
Այսաւր աւրհնեմք զեկեալդ կամաւ ի չարչարանս,
Քրիստոս Աստըւած յաւիտեանս, ամէն: