Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՓՈԽ

Անարատ տաճար եւ առագաստ լուսոյ,
Մայր անհարսնացեալ Աստուածածին միշտ կոյս,

Զքեզ նախատեսացըն գուշակեալ ցուցին
Ծառ կենաց ի մէջ աստուածատունկ դրախտին:

Զքոյդ Աբրահամու ի խորանին լըւեալ
Աւետեաց ծընունդ ի ծնիցելոյ Բանէն:

Զքեզ Մովսէս անկէզ ի մորենին տեսեալ
Եւ սափոր ոսկի` մանանայիւ լըցեալ:

Գեղմըն Գեդէոն քաղցրիկ ցաւղով հեղեալ,
Եւ աղբիւր կընքեալ Սողոմոնի տեսեալ:

Զքեզ Եսայիաս կոյս յըղացեալ ծանոյց,
Տումար անքընին եւ ամպ թեթեւագին:

Զքեզ դուռըն փակեալ` Եզեկիէլ եցոյց,
Լեառըն վիմածին զքեզ Դանիէլ ետես:

Քեզ Գաբրիելի ի կատարումն եկեալ,
Աւետեաց ձայնիւ զուրախութիւն գոչէր:

Դու զանտանելին յորովայնի տարար
Եւ ծընար մարմնով զառ ի Հաւրէ ծընեալն:

Դուռն արեւելեան Ադին դրախտին բացող
Եւ արեգականն արդարութեան ծագող:

Զքեզ այսաւր Որդին քո միածին եկեալ,
Փոխադրեալ դասեաց ի յերկնային խորանսն:

Հիացեալ տեսին իմանալեացըն դասքն
Մարմին հողեղէն վերասլացեալ յերկինս:

Քեզ առ ի պատիւ ընթանային յառաջ`
Գունդք սերովբէից թեւասքաւղեալ գոլով:

Զքեւ քառակերպիցըն հոյլքն ակումբ առեալ,
Սպասաւորէին հրեշտակական երամքն:

Դու ի յերկնաճեմ յաստուածակերտ խորանսն
Զանազան փառաւք պայծառացեալ մըտեր:

Զքեզ առաքելոցըն գովէին գումարք,
Եւ դասք կուսանացն` հըրճուողական ձայնիւ:

Քեզ այսաւր տաւնեն եկեղեցւոյ մանկունք
Եւ խոստովանին. «Աստուածածին միշտ կոյս,

Լո'ւր պաղատանաց յուսացելոցս ի քեզ
Եւ լե'ր բարեխաւս առ միածին Որդիդ:

Ծո'ւնր առ ի խոնարհ ընդ հաշտութեան մերոյ
Կըրկնեա', մայր կենաց, կամեցողին բարեաց:

Աղբիւրս արտասուաց ընդ փրկութեան մերոյ
Բըղխե'ա յորդառատ, մարդասիրին ծընող,

Սուրբ զեկեղեցի անշարժ պահել յաւէժ,
Եւ զհաւատացեալքս անփորձ մընալ ի սմա:

Եւ ի գալըստեան մեծի ծագման լուսոյդ
Մըտցուք յառագաստ ընդ իմաստուն կուսանսն`

Արժանաւորիլ ընդ անմարմնոց դասուցն,
Փառս վերահընչել Երրորդութեանըն միշտե: