Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՏԱՂ ԾՆՆԴԵԱՆ, Ի ՆԵՐՍԻՍԷ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԷ

Էին միայնոյ միածին Որդին,
Ծընեալն յառաջ քան ըզկէտ ժամանակի սկըզբանց:

Սկիզբըն համայնից յանէից էից,
Պատճառ ստեղծողն անտարրից եւ տարրեղէն գոյից:

Գոյին պատկերի կորուսեալ դրամին
Իջեալ` այց առնելով ծառայական կերպիւ:

Կերպարանըն Հաւր ի կերպի եղեալ
Ադամայ` զնոյն վերաստեղծեալ վերածելով ի փառս:

Փառաց թագաւորն, որ նըստի ընդ Հաւր յաթոռ,
Ծընեալ ի Կուսէ եւ ի մըսուր բազմեալ:

Բազմի եւ ի գիրկըս դըստեր Դաւթի,
Տղայապէս կաթամբ կերակրի` որ կերակրէ զաշխարհս:

Յաշխարհի ծագաց մոգք ընծայաբերք եկին,
Աստեղբըն տեսին զանտեսական ըզլոյսն:

Լոյս փառաց ծագեաց բացաւթեայ հովուաց,
Հրեշտակք պարակցեալ մարդկան` փա~ ռք ի բարձունս երգեն:

Երգեմք ընդ նոսին եւ մեք զուարճալի ձայնիւ.
_ Փա~ռըք նորածին թագաւորիդ մեծի: