Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՏԱՂ ՄԵԾԻ ՈՒՐԲԱԹՈՒՆ, ՆԵՐՍԻՍԻ

Ի յուրբաթու մեծի զատկիս,
Գառն անարատ ածեալ ի սպանդ
Լըցեր զաւրէնըս քո ճըշմարտութեամբ զըստուերն:

Յառաւաւտու յայգոյն ծագեալ,
Արեւ պայծառ զնըշոյլ լուսոյ
Չարչարանացըդ քոց, զարդարեցեր զերկիր:

Ով~ անարատ, ամբիծ Յիսուս,
Կապանաւք պընդեալ տոռամբք,
Որ զպարտական ածար դատաւորաց ի ձեռս:

Երկնային բիւրուց բանակք
Սատակել իջին զմարդիկ,
ԸզՏէրն իւրեանց տեսեալ մեղաւորաց յատեանն:

Թագաւոր զաւրաց վերնոց,
Դաւանեցեր յայտնի ըզնոյն,
Յոր եւ ծընեալ եղեր նախքան զարեւ անուն:

Ի Պիղատոսի յատեանն
Արքայդ երկնից կացեր
Եւ սպասաւորաց քոց զհոյլսն ոչ մարտընչել թողեր:

Հեզութեամբ, Քրիստոս Աստուած,
Կոխեցեր զչարին ըզմարտ,
Ճըշմարտութեան վըկայ ի յաշխարհի յայտնեալ:

Զթիկունսդ ետուր ի գանս կամաւ,
Ոչ խըստացեալ դարձար ընդդէմ,
Եւ քեզ ոսոխ արդար ոչ ոք եկաց ի մէջ:

Այսաւր պըսակիս արքայ
Ի հեթանոսաց` փըշովք,
Ծիրանազգեստ պըճնեալ եկեղեցւոյ փեսայ:

Այսաւր առնուս եղեգն ի յաջդ,
Ի կեանս գըրես արեամբդ զմարդիկ
Եւ տաս կըտակ անջինջ քո` հաստատեալ մահուամբ:

Այսաւր թագաւորդ միայն
Ի մարտ յառնես փոխան հաւտիս,
Կալ ախոյեան չարին զինու վառեալ խաչիւ:

Յայս վըկայեցեր հանդէս
Ի Հաւրէ վերուստ տըւեալ,
Վիրաց մերոց բըժիշկ` այդ միածինդ ամբիծ:

Զքեզ, ով~ թագաւոր արդար,
Ընկալաւ եկեղեցի,
Զոր ուրացան հրեայքն` սա ամփոփեաց ի գիրկս:

Խոստովանիմք ըզշնորհս փըրկչիդ,
Դո'ւ, Քրիստոս, մեր թագաւոր,
Աղաղակեմք ի ձայն ընդդէմ ապերախտ ազգին:

Երկըրպագեմք նորոգողիդ,
Համբուրեմք սիրով զպարգեւս
Եւ տամք գոհութիւն փոխան այժմ եւ հանապազ: