Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՓՈԽ

Կենաց փայտ տընկեալ ըզքեզ տընկողին զԵդեմ,
Զտընկագործն էից ի քէն պըտղաբերեցեր:

Անհասին ի սրովբէից բոցեղէն թեւոց
Հողեղէն բնութեանս եղեր դիւրահաս պատճառ:

Թագաւորն երկնից ի քեզ տարածմամբ ձեռաց
Ժողովեաց ըզհեռացեալսն ընդ թեւաւք իւրովք:

Որ ըզկապ մահու ելոյծ կապելովն ընդ քեզ,
Ի կապից մեղաց ըզմեզ արձակե'լ հայցեա:

Ղեղւոյն դառնութեան փոխան, զոր վասն իմ էարբ,
Դառնաբեր վիժմունք հոգւոյս քաղցունք բըղխեսցեն:

Ի քեզ բեւեռմամբ ձեռացըն զիմս արձակեա',
Հեղուսեալ ոտիւքն ուղղեա' զգընացս իմ յերկինս:

Կենդանւոյն մահուամբ մարմնով` զհոգիս իմ կեցո~,
Խոնարհեալ գըլխոյն ընդ իմ` զիմըս բարձրացո~:

Որ խոցմամբ կողին տիգաւ վասըն կողածնին
Մաքրեցար հրահոս բըղխմամբ կըրկին վըտակացն,

Սըրբե'ա ջրովն այնու զմարմնոյս յանցանս արտասուաւք
Եւ զհոգւոյս մասունս մաքրեա' արեան վըտակաւն:

Ի դըժոխս իջմամբըն քեւ ազատեաց զգերեալսն.
Ազատե'լ մեղթեա եւ զիս ի բանտէ մեղաց:

Հոսեալ հրեղինաց դասուցն առ գերեզմանաւն
Զքոյդ նախապատիւ անուն վերաձայնէին:

Առ խընկաբերիցըն դասս փողէր զըւարթունն.
_ Զխաչեալն, _ ասէ, _ զի՞ խընդրէք, չէ աստ, այլ յարեաւ:

Յորժամ լուսափայլ ծագիս ի յարեւելից,
Զմեզ լուսաւորեա' փառաւք, նըշան տէրունեան:

Որով զուարճացեալ ցընծան դասք խաչակրաւնիցն,
Զուարճակից լինել նոցին զմեզ արժանացո':

Ցանկալի վերնոց դասո'ւցըն համադասեա`
Ընդ նոսին Երրորդութեանըն միշտ երգելով ըզփառս: