Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՏԱՂ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ, Ի ՆԵՐՍԻՍԷ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԷ

Յաւէժ, եկեղեցի, ցընծա,
Եկեալ ի քեզ փեսայն.
Ե'լ ընդառաջ, դըշխոյ հարսն:
Ի զարդ շափիւղայ զարդից`
Մայր Սիոն որդւովք բերկրեալ,
Մայրաքաղաք յաւէժ պըճնեալ:
Թագաւորն եկեալ ի քեզ,
Զքո մանկունսդ զարթո' ի յերգս.
Յորջորջ քեզ վերըստին ծընունդ
Ի ջուրցն աւազանին լուսոյ:
Առաքելական հիմըն,
Մարգարէից քարոզ,
Երկնանըման երկինք
Ի քեզ հաստատեալ սեղան:
Հայր վըկայելով Որդւոյ,
Ի քեզ հաց կենաց բաշխեալ,
Հոգին աղաւնակերպ իջեալ
Ի վերայ մարմնացեալ Բանին:
Տաւիւս ի տաւնս երգով
Միշտ գոչեսցուք ձայնիւ,
Ի սմա ըզԴաւթեանն երգեմք
Զոր արար Տէր. Եկայք ցընծասցո'ւք.
Հաւր եւ Որդւոյ պատիւ,
Նորոգողին ըզփառս
Այժմ եւ հանապազ ի նոյն,
Նոյն յաւիտեանս, ամէն: