Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՏԱՂ [ԾՆՆԴԵԱՆ], Ի ՆԵՐՍԻՍԷ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԷ

Լոյս փառաց Էին ծագողին ծագումն,
Զաւրութիւն զաւրին, իմաստութեանն իմաստ,
Բան բերող խորհըրդոյ
Դէմ անձնաւոր կատար:

Կատարումն էից յանգոյից գոյակ.
Նախեղակ վեհից իմանալեացըն խումբ
Ստորակայ տարրից, ը՜, քառիւք,
Յորոց միութեան, ը՜, պատկեր` տիպ աննըմանոյն նըման:

Նըման միայնում սկըզբնատպին գեղոյ,
Խաւարին խաբմամբ փոխակերպեալ ընդ լուսոյ
Պըճնից, ը~, խաւար մերկացեալ
Ըզպատմուճանն անճառ փառաց:

Փառաց թագաւորն յայց ել պատկերին,
Գըտեալ յարգանդի անապական Կուսի,
Խանդակաթ, ը՜, սիրով գըրկեալ համբուրիւ
Ըզխառնեցելոյ բնութեանն:

Զբնութիւն հողանիւթ ստուերամած կերպիւ,
Լուսափայլ պըճնիւք փառազարդեալ
Աստուածատեսակ, ը՜, հրաշիւք ծընանի մարմնով, ը~,
Յիջավանեալ յայրին:

Յայր Բեթղահեմի, ի տուն Եփրաթայ,
Ի քաղաք Դաւթի հրեշտակերամ դասուց,
Ստոր իջեալ պարեն ընդ հովիւսն աւետաքարոզ, ը~,
_ Փա՜ռք ի բարձունս, երգով:

Երագեալ մոգուցն աստեղբ նըշանաւ,
Եկին ի խընդիր արեգականն արդարութեան խորհըրդեան, ը~,
Բերմամբ ոսկի եւ կընդրուկ, զըմուռ
Ընծայեալ նըւէր:

Ընդ նոսին եւ մեք ընծայ հոգեւոր մատուսցուք
Ծնընդեան թագաւորին մերոյ
Ըզհաւատս, եւ ըզյոյս, ըզսէր`
Ի ձայն ցընծութեան երգել նըմա ըզփառս: