Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՓՈԽ

Անճառ Բանին բարձրելոյն
Երկըրպագեն քերովբէք,
Որ միշտ ընդ Հաւր եւ Հոգւոյն
Փառաբանի յանմահից:

Անճառելի խորհըրդով
Նըւաստացեալ տեսանիւր,
Կոյս կուսական ծընընդեամբ
Զկանանցն ելոյծ զդատակնիք:

Ծընաւ ծընեալն ի Հաւրէ,
Զմեզ ազատեաց յանիծից,
Կեանք ի կենաց յայտնեց.
Մեզ կեցուցիչ եւ փըրկիչ:

Իջավանի ի յայրին
Այն, որ անտեսն է վերնոցն,
Ի խանձարուրս պատեցաւ,
Լուսով ըզմեզ զարդարեաց:

Կաթամբ Կուսին կերակրի
Հացըն կենաց անմահից,
Մըսուր եդաւ յանբանից
Անպարագիրն ի յէից:

Հովուացն եկեալ ի տեսիլ
Փառաց լուսոյ անեղին,
Ձայնակցելով ընդ վերնոցն`
Փա~ռք ի բարձունս, երգէին:

Մոգքն ընծայիւք կանխէին
Ի փառս ըզմեզ փըրկողին:
Ընդ որս եւ մեք գոչեսցուք.
_ Փա~ռըք ծնընդեան Քրիստոսի: