Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՏԱՂ ԱՆՏՈՆԻ, ՏԵԱՌՆ ՆԵՐՍԻՍԻ ԱՍԱՑԵԱԼ

Անտոն սկիզբն երկնաւոր ճանապարհին,
Բիւրք առաջնորդեալք նովաւ առ Աստըւած`
Գանձին յագարակի ծածկելոյ գըտողք,
Դըռնապանք արթունք ի բախել փեսային:
Երջանիկ աղքատք հոգւովք եւ սգաւորք մարմնով,
Զոր ոչ արժէ աշխարհ հալածեալք յաշխարհէ,
Էրանեալ քաղցեալք ծարաւիք արդարութեան,
Ընդ նեղ մըտէք դուռն անձուկ ճանապարհաւս:
Թագաւորին Քրիստոսի զինուորք արիք,
Ժուժկալք ի պատերազմի թըշնամւոյն:
Ի յերկրի աղ անհամից նեխելոց մեղաւք,
Լոյսք աշխարհի խաւարելոց.
Խաչին Տեառըն բարձողք չարչարանաւք,
Ծառայք մըտերիմք կոչեցեալ բարիք,
Կըցորդք տըրտմականացըն կըրից փըրկչին,
Հաղորդք ուրախութեանց նորա.
Ձայնի սուրբ փեսային գալոյ սպասողք`
Ղամբարափայլ լապտերաւք հաւատոյ:
Ճարակողք զարաւտ կենաց ընտրեալ հաւտ փոքրիկ,
Մեռեալք աշխարհի եւ խաչեալք ընդ Տեառն.
Յայգի պատուիրանացըն մըտէք գործաւնեայք,
Նոյնք յուղղակի ակաւսոյն ոչ դարձեալք.
Շինողք աշտարակի աւրինացն ի կատարումն,
Ուռք ողկուզաբերք ճըշմարիտ որթոյն:
Չարչարանաւք ստացայք զանչարչարութիւն,
Պահեցէք նորոգ ըզպատկեր սկըզբնատըպին.
Ջըրով արտասուաց զանդըս մըտաց առոգելով`
Ռահիւք լուսոյ ի յերկինս ելէք.
Սըրբոցս քոց ընտրելոցս, Յիսո~ւս, մաղթանաւք
Վերելս ի սըրտի դընել ընդ սոսա տուր մեզ
Տիրական քոց ոտից հետեւել շաւղաց
Րաբունեաց մերոց ճանապարհաւ յերկինս:
Ցընծասցուք յիշատակաւ արդարոցս այսաւր,
Ւիւսեսցուք յոգիս զաւրինակ սոցա.
Փութասցուք ի յաւթեվանս ելանել սըրբոցս,
Քրիստոսի երգել ընդ նոսին միշտ ըզփառս: