Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՏԱՂ ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ՄԿՐՏՉԻՆ, Ի ՆԵՐՍԻՍԷ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԷ


Անմարմնոցըն հրեղինաց
Մարմնով հաղորդ սուրբ Յովհաննէս,
Բանին Հաւր բանիւ քարոզ,
Մեծի լուսոյն նախատեսող:

Գարնան գուշակ երկրի մերում,
Քաղցրախաւսիկ ձայն տատրակի,
Դրախտին հոգւոց աստուածատունկ
Առոգանող ջուր մաքրութեան:

Երկնաւորին ճանապարհի
Յառաջընթաց աւետաւոր,
Զաւրական թագաւորին
Նախամարտիկ յասպարիսին:

Էրեւմամբ Գաբրիելին
Զաքարիայ ի տաճարին,
Ընկալար ծնունդ աւետեաւք
Անուանագրեալ ի տախտակին:

Թափեցելոյն յանճառ փառաց,
Պարագրելոյն յարգանդ Կուսին,
Ժամանեցեր յողջոյն կենաց
Յամուլ ծերոյն յորովայնէ:

Ի բերանոյն բարբառելով
Զաւրհներգութիւն պըտղոյ Կուսին,
Լըցար Հոգւով Սուրբ անդըստին,
Ըստ աւետեացըն հրեշտակին:

Խայտալով յարգանդ ծընար,
Կաքաւելով կատարեցար,
Ծագեցար նախ արուսեակ
Արեգականն արդարութեան:

Կարապետ մեծ արքային
Եւ փեսաւէր սուրբ փեսային,
Հրաւիրող յառագաստին
Մաքուր զարդիւք պըճնեալ հարսին:

Ձայն բարբառոյ յանապատէ
Ի դադարել մարգարէիցն,
Ղեւտական քահանայիցն
Լըրումն եղեր ստուերականացն:

Ճրագդ աւրինացըն Մովսեսի,
Նըսեմացեալն Իսրայելի,
Մարգարէ եւ առաքեալ
Եւ մեծ ի ծնունդըս վըկայեալ:

Յանապատի վայրաբնակեալ,
Անմարմնական վարուք մաքրեալ,
Նոր Հեղիաս Հոգւով լըցեալ,
Կըրկին ազանց արձան կանգնեալ:

Շնորհաց նորոց ի քէն սկըսեալ,
Հին աւրինաց քեւ կատարեալ,
Որ ոչ լուծեր ըզխրացս ոտից
Տնաւրէնութեան սուրբ միածնին:

Չընաշխարհիկ մարդկան ցուցար,
Կոչմամբ Հոգւոյն երեւեցար,
Պապանձեալ լեզուին լուծող,
Եւ ամլութեան մաւրն արձակող:

Ջահըն լուսոյ յերկնից ծագեալ,
Երեսնամեայ յերկրի շըրջեալ,
Ռահ գործեալ ի Յորդանան`
Ի քէն հայցէր ջուր մաքրական:

Սոսկալի հոգեղինաց
Հուրն ի հողոյդ մաքրիւր ձեռաց,
Վըկայելով Բանին կենաց`
Լըւար ձայնին Հաւր ի բարձանց:

Տեսեր զՀոգին աղաւնակերպ
Յերկնից իջեալ առ զուգականն,
Րաբունւոյն աւանդեցեր
Վարդապետել զաշակերտեալսն:

Ցընծայ այսաւր եկեղեցի
Ի յիշատակ քո պանծալի,
Ւիւսէ պըսակ զարմանալի
Յոգնանըկար քեզ գովեստի:

Փա~ռք ամենայն առաքինեաց,
Նախապըսակ մարտիրոսաց,
Քահանայ բազմանըւէր,
Քաւիչ մեզ լեր հայցմամբ առ Տէր: