Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՏԱՂ Ի ՆԵՐՍԻՍԷ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԷ ԱՍԱՑԵԱԼ, Ի ՍՈՒՐԲՆ ՏԸՐԴԱՏ ԹԱԳԱՒՈՐՆ

Նորահրաշ տեսիլ եւ գերագոյն քան ըզբնութիւն
Ցուցաւ առ բըռնաւոր արքայն Հայոց մեծաց Տըրդատ:

Երկնից թագաւորն եհար խրատու գաւազանաւն
Զերկրաւոր ըզթագաւորն, որով ծանոյց զինքըն միայն:

Րամիցն Հայկազանց երբեմըն տէր եւ թագաւորն
Յանբանից դարձաւ բնութիւն` փոխակերպեալ խոզ անտառի:

Սաստ բարերարին մեզ փըրկութեան եղեւ պատճառ,
Զի ի ձեռըն կապելոյն` կապեալքս մեղաւք` արձակեցաք:

Ելեալ ի Վիրապէն` գերապայծառն այն արուսեակ
Ծագեաց խաւարելոց Հայաստանեայց` լոյս գիտութեան:

Սէգ հըպարտ արքայն, այնմ որ յաթոռ նըստեալ դատէր
Երբեմն, յայնժամ անկեալ երկըրպագէր դատեցելոյն:

Իսկ երկըրպագեալն աստուածային նոր սքանչելեաւք
Փոփոխէր զվարազակերպն ի մարդկային ձեւ եւ բնութիւն:

Էին միայնոյ հրաշագործողին զաւրութեան
Տացուք յաւէտ եւ միշտ փառք ի յայժմուս եւ յաւիտեան: