Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՓՈԽ

Նարդոս բուրեալ եղբաւրորդին
Եւ իւղ թափեալ անուն նորին,
Ընդ աւրիորդ դըստեր Դաւթի
Անճառ սիրով բաղձմամբ կապի:

Վարդ կարմրերփեան յառաւաւտին,
Սաղարթապատ յերեկոյին,
Արեգական լոյս պարագրի,
Ընդ պատենիւ լուսոյն ծածկի:

Գայ այծեման որթուց նըման,
Վերայ լերանցըն Բեթելեան,
Եմուտ ի վրանըն Կեդարու,
Արար տաճար իւր լուսատու:

Անձրեւըն Հաւր ամպով Հոգւոյն,
Իջեալ ի գեղմն իմանալոյն,
Սերմըն սիրոյ Բանին բուսաւ,
Եթող յերկրի եւ վերացաւ:

Տաճար լուսոյն աստ բնակեցաւ,
Որքան բնակեալըն կամեցաւ.
Վեր համբառնայ այսաւր կառաւք
Եւ բազմաչեայ քրովբէաւք:

Առաքելոցըն գումարեալ,
Սուրբ կուսանացըն ժողովեալ,
Ծածկեն զկուսից մայրն ի յերկրի
Պայծառ ջահիւք եւ լապտերաւք:

Անմարմնականքըն վայր իջեալ,
Զգերեզմանաւըն պար առեալ,
Ծագմամբ լուսոյ երգել երգ նոր`
Զերիս աւուրս ոչ լըռելով:

Նոքին զմարմինըն սուրբ առեալ,
Հրեղէն կառաւք վեր համբարձեալ
Ի լուսաճեմ խորանս վերին,
Յեղականաց անմըտելին:

Նոցին եւ մեք համաձայնեալ,
Քե'զ, Տիրամայր, զայս երգս առեալ,
Երկըրպագեմք հետ միածնին`
Մեր փըրկութեանըն պատճառին:

Րամեալքս տաւնեմըք ցընծութեամբ
Զվերափոխումըն քո յերկինս.
Գանձին ունակ, փարթամացո'
Զաղքատս` երգել փառս Աստուծոյ: