Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՓՈԽ

Գովեմք այսաւր զհայրըն բարւոյ
Յիշատակաւ հաւրըս մերոյ,
Որդւոյն տուք փառս, որդիք լուսոյ,
Ի յանդրանկաց տաւնիս մերոյ:

Վտակի բըղխմանն երգեմք երգ նոր
Ընդ տաճարիս իւր հոգեւոր,
Երանութեանց արժանաւոր,
Ի յարգանդէ ընտրեալ մաքուր:

Սուրբ եւ սիրող գոլ սըրբութեան,
Ի հրեշտակաց յայտնեալ տեսլեամբ,
Տան Աստուծոյ տընտես բարի,
Բանաւորաց հովիւ արի:

Մեծին նըման քաղցր եւ գըթած,
Զըւարթառատ եւ ողորմած,
Երջանիկ հարց վարուց սիրող
Եւ գերազանց լուսոյն տեսող:

Ծագեալ զգործոց իւր լոյս յաշխարհ,
Որպէս ըզճրագ ի յաշտանակ,
Ի փառըս Հաւրն երկնաւորի,
Ըստ տէրունեանըն հրամանի:

Նաւարկելով անխռովական
Ընդ ծով կենացս այս հիւթական`
Հասեալ յանքոյթ նաւահանգիստ,
Ճըգնողական վարուք եւ խիստ,

Որով Հոգւոյն արժանացեալ,
Աղաւնակերպ տեսլեամբ յայտնեալ,
Մեծաց հրաշից շնորհաց հասեալ
Եւ նըշանաց գործոց եղեալ:

Անհիւթ կըղզին աղբիւրացեալ,
Յորդ արտասուաւք սըրբոյն բըղխեալ,
Նորին մաղթանք ուռկանք եղեալ,
Ի ջուրց խորոց ձըկունս հանեալ:

Վանէր զերկրորդն այն Ամաղէկ,
Ըստ Մովսեսի գոլով հանգէտ,
Անդ ի լերինն Նըպատական
Մաքուր ձեռացըն տարածմամբ:

Նոյն ըզբաժակ մահու արբեալ
Ի դաւողէն դաւաճանեալ,
Նըման լուսոյ փայլման սլացեալ
Եւ երկնայնոց համադասեալ:

Նա այժմ ընդ մեր բարեխաւսէ,
Ըզթողութիւն մեղաց հայցէ,
Մըտեալ ներքոյ վարագուրին,
Յետ առաջնոյն ի յերկրոդին:

Ի սըրբութիւն Սըրբոցն առեալ,
Յորում Յիսուս յաջմէ բազմեալ,
Նըմին երգէ ընդ սրովբէից
Զերեքսըրբեանն յաւիտենից: