Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՏԱՂ ՍՐԲՈՑ ՀՐԵՇՏԱԿԱՊԵՏԱՑՆ, Ի ՆԵՐՍԻՍԷ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԷ

Առաջինըն լոյս երրեակ եւ միաստուածութիւն
Բանիւ յանէից զերկրորդ լուսոյ ստեղծ նախ ըզգոյս:

Գերագոյն գոլով հուպ իւրական փառաց տեսողք`
Դասք սերովբէիցն եւ քերովբէք, հոյլք աթոռոցն:

Երկրորդ պարունակ պարագրելոց սոքումբք վեհից`
Զաւրութեանցըն խումբք իշխանութեանց եւ տէրութեանց:

Էրրորդ հոսկ յետոյ` պետականացըն պետութիւն,
Ընդ հրեշտակապետսն եւ հրեշտակացըն բազմութիւնք:

Թագաւորք յաւէտք եւ քահանայք մըշտանըւէրք,
Ժառանգորդք երկնից արքայութեանն ի սկըզբանէ:

Ի Հաւրէն լուսոյ լոյս գիտութեան միշտ ընկալեալք,
Լոյս իմաստութեան որդւոց մարդկան վերաբերողք:

Խոնարհագունիցն ի վեհագոյն դասուցն առեալք,
Ծագումն իմաստից յուսապայծառ հեղումն յարփւոյն:

Կամաւոր բարիք ի յաղբիւրէն բարւոյ հոսեալք,
Հոգիք հարկաւորք վեհին կամացըն սպասաւորք:

Ձեւանան տեսլեամբ ձիւնանըման պատմուճանաւ,
Ղամբարք լուսափայլ վառեալք ի տիպ ըզգայական:

Ճառագայթք փառաց գերապայծառք եւ պանծալիք,
Մերձ յանհըպելի լոյսըն մաքուր աստուածութեանն:

Յիննեակ թիւ դասուց ըստ խորհըրդեան դրամից տասանց,
Նոյն եւ հարիւրոց ի յանապատ յերկինս հաւտից:

Շարժեալ միակին նըւազեցոյց ըզկատարեալսն,
Որում ի խընդիր էջ այցելուն մոլորելոց:

Չարին պատճառաւ յերկնից անկեալ արուսեկին,
Պատուեալ պատկերին անպատուելի թաղեալ ախտիւք:

Ջընջէր խռովութիւնն, որ յաղագս այսր ընդ մարդկութեանս,
Ռահ գործեալ յերկնից իջանէին ընդ միածնին:

Սուրբըն Գաբրիէլ նախ աւետէր Մարիամու
Վասըն խորհըրդոյ տնաւրէնութեանն անճառելոյ:

Տիրական ծնընդեանըն սպասաւորք դասք վերնոցն,
Րամեալք ընդ հովուացն տան Աստուծոյ` փա~ռք ի բարձունս:

Ցընծութեամբ տային նոյնք աւետիս իւղաբերիցն,
Ւիւծեալ մեռաւրէն տագնապէին ըզպահապանսն:

Փա~ռըք քեզ, Յիսո'ւս, արարող այսըր հաշտութեան,
Քեւ համաձայնեալ ընդ երկնայնոցն երգեմք ըզփառս: