Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՓՈԽ

Նոր ծառոյն կենաց աստուածատունկ դրախտին,
Ծաղիկ նախածին փըթթեալ բուրմամբ անուշից,
Պըտղաբերելով զսուրբն Ստեփանոս:

Արեւն ամփոփեալ ի ծոց ծագողին զարեւ,
Աստղ համապայծառ ծագեալ փոխան լուսատու,
Յարփենւոյն կենաց, սուրբըն Ստեփանոս:

Խաչին խաղողոյ զիմաստութեան բաժակն
Մանկանց Սիոնի նորոյ ի յուրախութիւն
Մատըռուակելով, սուրբըն Ստեփանոս:

Անմահին մահու նոյն մահակից գոլով,
Ըզմահ մեռուցեալ մահուամբ ըստ կենարարին
Քարկոծ խողխողմամբ, սուրբըն Ստեփանոս:

Վըկայ խաչելոյն անմահութեան կենաց,
ԶՈրդի տեսանեմ մարմնով ընդ աջմէ բարձրելոյն,
Աղաղակելով գոչէր, սուրբըն Ստեփանոս:

Կացեալ յատենի վասն ոչխարին իւր, գառն
Որոջ վայելուչ կըտրեալ գեղմըն լուսակիզն
Հրէական ձեռաւք, սուրբըն Ստեփանոս:

Առ Տէրըն փառաց աղաւթելով նըման
Ծունըր մաղթանաւք նուիրէր չհամարել ըզմեղս
Ապերախտ ազգին, սուրբըն Ստեփանոս:

Յաւանդ առ Յիսուս զհոգին տըւեալ նորուն,
Փառաց ընկալեալ պըսակ ըզյաղթանակաց,
Յաղթողն ի մարտի, սուրբըն Ստեփանոս:

Նախասարկաւագ եւ առաջին վըկայ
Ստեփանո'ս, պըսակ շնորհաց զքեզ պըսակողին,
Լեր միշտ բարեխաւս զմեզ կեցուցանել:

Էին միայնոյ երրակ եւ մի լուսոյն
Մատուսցուք յաւէտ ըզփառս ի յիշատակի
Նախավըկային, յաւէտ յաւիտեանս, ամէն: