Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՓՈԽ

Բարբառոյն յանապատէ ձայնիւ տացուք նըւէր,
Արուսեկին արեւուն նախընթաց ծագողին:

Նոր հարսին հրաւիրողի առ երկնաւոր փեսայն,
Սա որ յարգանդէ ընտրեալ խայտաց ընդ առաջ Տեառն:

Այն որ մեծ ի ծնունդս կանանց Տէրըն վըկայեաց,
Յանաւրէն գինարբուսն խորհին մահ նըմա:

Սաւս երփնազարդ պըճնիւք կաքաւէր աղջիկն,
Նըւէր խընճոյից խընդրէր զարիւն արդարոյն:

Վարձ կաքաւելոյն առեալ ըզգլուխ քարոզչին,
Առ գլուխըն Քրիստոս յաւդեալ գըլուխ Մըկըրտչին:

Գերեալ ի դըժոխս հոգւոցն աւետէր Հոգւովն.
_ Ե'ս մըկըրտեցի զաւծեալն, որում սպասէիք:

Ադամ նախաստեղծ, զարթի'ր, արի, որ նընջեսդ,
Լուսատու լիցի Քրիստոս քեզ ի խաւարիդ:

Ի յամլորդւոյս ընկա'լ, Եւա, զաւետիս`
Նոր Ադամ ծընաւ քո դուստրն` կոյսըն Մարիամ:

Ես յառաջընթաց նըմին յաշխարհ կենդանեաց
Րահիս ի ստորին վայրիս նոյն կարապետեմ:

Սա խաչիւ մահու գայ աստ, ազատէ զգերեալսն,
Ի սոյն ցընծասցուք եւ մեք աւետեաց յուսով:

Սուրբ յիշատակաւ սըրբոյս փա~ռք երրեակ անձանց,
Երիցն ի միում բնութեան այժմ եւ յաւիտեանս: