Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՓՈԽ

Նոր թագաւորին անժամանակ ծընեալ Բանին
Եկայք երկիր պագցուք եւ ընդ մոգուցն ընծայեսցուք,
Րամեալ զհոգի, զմարմին, զմիտըս տացուք երրեակ անձին:
Սիրով խոնարհելոյն մաքուր հոգւով տաճարասցուք,
Ի սիրտըս գըգուեսցուք, որպէս ի գիրկսըն` Սիմէոն:
Ստասցուք տիպ աւրինակ զանարատ կոյսըն Մարիամ
Ի նոյն նըմին նըման տաճար լինել Երրորդութեանն:
Երգով համաձայնեալք հոգեղինացն, որպէս հովիւքն,
Րաբունաբար զիմաստ իմաստութեան Հաւր ընծայեալ`
Գըլխոյն եկեղեցւոյ յաւդեալքս ի նոյն տացուք ըզփառս: