Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՏԱՂ ԾՆՆԴԻ, Ի ՆԵՐՍԻՍԷ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԷ

Տիրուհի սուրբ Կոյս, մայր մարմնացելոյ Բանին,
Մաքուր կուսութեամբ ծընար տըղայ ըզՏէրն,
Տաճար հոգեւոր թագաւորին երկնից,
Առաքեցելոյն ի հայրական ծոցոյ:

Րաբունին էից իմաստութիւնըն Հաւր,
Առ քեզ խոնարհեալ շուշանափայլ հովիտ.
Րախական բայիւք երգաբանեալ գոչեմք.
_ Հարսն երկնից դըշխոյ, ուրախացի'ր բերկրեալ:

Ցընծութիւն կուսից աւետաբեր կանանց,
Բաց լուծանելով զանիծաբեր երկունս.
Ցաւղ ի Հերմոնէ վայր ի Սիոն հեղեալ,
Գեղմն իմանալի ի քեզ իջեալ Հոգւոյն:

Հինաւուրցն Աստուած մանուկ ի քէն յայտնեալ,
Մորենի վառեալ զքեզ Մովսեսի տեսեալ,
Հիւսակ հոգեւոր եաւթնարփեան շնորհաց
Ջահ վառեալ լուսով Զաքարիաս ետես:

Փունջ վարդից յեռեալ անուշահոտ հոգւով,
Խընկաբեր հովիտ, զըմուռ եւ տաշխ հալուէ,
Փառաց թագաւորն քեւ ի տաճարն եկեալ,
Սիմէոն ցընծայր քառասնաւրեայ մանկամբն:

Քառակերպ աթոռ սուրբ ծերունին գըտաւ`
Ի գիրկս իւր բարձեալ զ՚ի քերովբէս նըստեալն:
Քրիստոսի փըրկչին ընդ ծերունւոյն գոչեմք.
_ Արձակեա' եւ զմեզ ի կապանաց մեղաց: