Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՍԸՐԲՈՅՆ ՆԵՐՍԻՍԻ ՏԱՂ. Ի ՆԵՐՍԻՍԷ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԷ ՀԱՅՈՑ

Նոր եւ առաջին լոյս
Ծագեալ հայրըն լուսոյ.

Երկրորդ զնոյն վառեաց լոյս
Շաւաւիղըն լուսոյ:

Րաբունն այն գործով բան.
Գետն անուն յորդառատ,

Սիրոյ զընձիւղեալ բոյսն
Զուարթացոյց ոռոգմամբ:

Էջ աննիւթ աղաւնին,
Ծանոյց զընտրեալն ի բիւրուց:

Սըրբեալ տաճարացոյց
Զմաքրեալն ի սկըզբանէ:

Ի մի յայնմ աղբիւրէ
Բազում բըղխեալ վըտակք,

Նովին խընկաբեր ծառք
Դրախտին արբեալ Աստուծոյ:

Վարդից բուրելով հոտ
Եւ շուշանաց անուշից,

Արքայն անիմաստ արբ
Եւ ոչ իմաստնացաւ:

Սըմին փոխանակ կենաց
Մահու արբոյց բաժակ.

Տըւողին աւանդեաց
Զմահատիպն իւր պատկեր`

Ի կեանս վերափոխեալ
Ի միշտ կենդանւոյն փառս: