Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՈՂԲՔ ՄԵԾԻ ՈՒՐԲԱԹԻՆ, Ի ՆԵՐՍԻՍԷ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԷ ՀԱՅՈՑ

Կայր մայր Տեառն առ խաչին`
Կոյսըն Մարիամ,
Ողբալով զայս ասէր
Առ միածին Որդին.

_ Ո'վ անմեղ գառն Աստուծոյ,
Ընդ ո՞ր մեղաց պատժիս.
Ես սրբութեամբ զքեզ յղացայ,
Մաքուր կուսութեամբ ծնայ:

Կոյս յետ ծնընդեան քո մնացի`
Ծնելոյդ զաւրութեամբ.
Ամբիծ շըրջեցար յերկրի,
Անփորձ ի մեղաց:

Մեղս ոչ արարեր մարմնով
Ըստ նախաձայն Բանին,
Եւ ոչ նենգութիւն գըտաւ
Ի բերան քո բարի:

Իշխանն աշխարհի ի քեզ
Ոչ եգիտ յիւրոցն,
Արդ, զի՞ մատնեցար, որդե'ակ,
Խաչի եւ մահու:

Ո՞ւր հրեշտակին բանն ըզքէն`
Թագաւորել անվախճան.
Ահա զձեռսդ, որ զերկինս ձգեցին,
Տարածեցին ի փայտին:

Զմատունսդ, որ զաւրէնս գրեցին,
Բեւեռեցին ի խաչիդ.
Զոտսդ, որ ի ծովուն գնացին,
Հեղուսեալ կապեցին:

Յայտնեա' ինձ, Յիսո'ւս, զխորհուրդ
Քո կամաւոր մահուանդ,
Զի հաստատեսցի սիրտ իմ
Ի մարդկեղէն կարծեաց:


ՓՈԽ

_ Ո~վ Մարիամ, կոյս եւ մայր,
Տաճար լուսոյ իմոյ.
Մի' տկարանար դու հոգով
Յիմ ծածկեալ խորհըրդոյս:

Ես մարգարէիւք իմովք
Յառաջ զայս ցուցի.

Աբրահամ կախեալ ետես զիս
Խոյ ընդ Սահակայ:

Մովսէս գուշակեաց տեսանել
Ըզկեանս ի փայտի,
Ըստ Դաւթայ ծակեցին զձեռս իմ
Եւ զոտս` ի փայտիս:

Ըստ Սողոմոնի եդին ինձ
Պըսակ ի փըշոց,
Ըստ Եսայեայ` իբրեւ զոչխար
Ի սպանդ վարեցայ:

Ըստ Դանիելի սպանին
Զաւծեալ Տեառն այսաւր,
Ըստ Երեմիայ արկին
Փայտ` ի հաց մարմնոյս:

Ըստ Զաքարիայ` հայեսցին
Յորս խոցեն տիգաւ:
Զիս Հայր իմ մատնեաց ընդ մեղաց
Որդւոց Ադամայ:

Ես հնազանդ եղէ Հաւր իմոյ
Մինչ ի մահ խաչիս,
Զանէծսն Ադամայ բառնամ
Փշեղէն պըսակաւս:

Զձեռսըն կարկամեալ փայտիւն,
Պարզեմ բեւեռաւքս,
Զոտիցըն կապանս ընդ ծառոյն
Արձակեմ հեղուսիւքս:

Դառնահամ պըտղոյն ճաշակ
Քաղցրանայ լեղեաւս,
Զկողածնին լըւանամ զխայթուած,
Կողիս վըտակաւք:

Մահ իմ տայ ըզկեանս մեռելոց,
Որք ի սկըզբանէ,
Փայտ խաչիս իմոյ` զփայտ մահու
Ի կեանս փոխարկէ:

Նընջեմ ի հող մահուընդ մեռեալս
Զորս ընդ իս յարուցից,
Ի դժոխս իջանեմ առ հոգիսն,
Որք են ի բանտի:

Զկապեալն արձակեմ զԱդամ,
Կապեմ ըզկապողն,
Ի դրախտն ուստի ել` տանիմ,
Ուր եւ զաւազակն:

Արդ, մի' վըհատիր, Մարիամ,
Այլ խընդա' յուսով,
Ես յետ յարութեան իմոյ
Քեզ երեւեցայց.
ԶՀաւր կամս կատարել կամիմ,
Առ նոյն վերանամ:


ՓՈԽ

_ Արդ, ո~վ Տէր եւ Որդի իմ,
Ո՞ւմ յանձն արարեր
Զմայր եւ զաղախին քո:

Դու յերկինս առ Հայր երթաս,
Ո՞վ զկեանս իմ տնաւրինէ
Փոխան քո յերկրի աստ:

Զի թէ հրէական նախանձն
Զլոյսդ հալածեցին,
Ինձ զի՞նչ արասցեն, որդեա'կ:

Ես ակն ունէի` Յիսուս
Թագ ի գլուխ եղեալ,
Եւ այժմ տեսանեմ խաչեալ:

Բան ի հրեշտակէն լըւայ,
_ Ուրախ լե'ր, բերկրեալ, _
Եւ այժըմ հոգւով խոցիմ:

Ի ժամ ծընըդեան քո
Հրեշտակք ցընծացին
Եւ այժմ անարգեն մարդիկ:

Մերկ ըզքեզ տեսի, որդեա'կ,
Պընդեալ ի փայտիդ,
Խաւար իմ աչացս այսաւր:


ՓՈԽ

_ Ո~Վ անմեղ աղաւնի իմ,
Մի' զանգիտեր դու սըրտիւ
Ի յերկիւղէ մարդկային:

Ընդ քեզ եմ յաւիտեան ես,
Որ բառնամ զարարածս իմ
Բանիւ զաւրութեամբ իմով:

Ո~վ սըրտիւ սիրեցեալդ իմ,
Ընդ քո մաքրութեան հոգւոյդ
Տամ մայր քեզ ըզՄարիամ մայր իմ:

Պատուեա' ՚ստ աւրինացն ըզնա,
Որպէս եւ տեսեր դու յիս,
Հնազանդ լինելով նըմա:

Եւ մեզ աղաւթիւք մաւր քո
Եւ Յովհաննու սիրելւոյն
Շնորհեա' զթողութիւն մեղաց:

Եւ քեզ երգեսցուք ընդ Հաւր,
Եւ ընդ Սուրբ Հոգւոյն ըզփառս
Յայժմուս եւ յաւիտենից, ամէն: