Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՓՈԽ

Դուստըր Սիոնր,
Եկեղեցի հեթանոսաց ժողով,
Ե'լ ի հանդէս ահեղ:

Տես ըզՍողոմոն
Զխաղաղութեան արքայն յայտնեալ յերկիր,
Ըզքո փեսայն ամբիծ:

Այսաւր պըսակեաց
Մայրն իւր ըզնա` փշովք բոլորեալ թագիւ
Եւ առաքեաց առ քեզ:

Զգեցոյց ծիրանի
Արքունական քղամիդ ի փառս նորին`
Հաճոյ լինել սըրտիդ:

Բաց զքո զառագաստ,
Եղբաւրորդւոյն բաց եւ ընկալ ի գիրկս
Եւ տուր ողջոյն սիրով:

Այս այն թագաւորն,
Որ զհայրենիսն եթող ունայն եւ զմայրն
Եւ զքեզ արար մարմին:

Մեծ է այս խորհուրդ
Յեկեղեցի եւ ի Քրիստոս ցուցեալ,
Անճառ սիրոյ առիթ:

Դուք ճաշակեցէք
Եւ զայս տեսէք, եղբա'րք, մըտաց աչաւք
Ըզքաղցրութիւնըս Տեառն:

Չիք առ մեզ երկիւղ,
Այլ է մաքուր սիրոյ պատճառ բաժակ`
Մատըռուակեալ այսաւր:

Անդա'մք Յիսուսի,
Արեամբ նորին զմայլեցուցէք զըսիրտս
Եւ տուք պըտուղ զարտաւսր:

Կերայք եւ լացէք,
Կերայք արտասուաւք զմարմին փրկչին ձերոյ`
Չարչարանացն հաղորդ:

Սա առհաւատչեայ
Եւ գրաւական ձեզ հաստատուն տըւաւ
Ուրախութեան երկնից:

Տընկակիցք մահուն,
Բողբոջ եմք մեք այն կուսածին արեան,
Մեռցուք ընդ նմա կամաւք:

Գրեսցուք առաջի
Աչաց մերոց զՅիսուս ի խաչն այսաւր
Եւ խաչեսցուք ընդ նա:

Յայտնեաց ըզսէրն իւր
Աստուած ի մէջ երկրի ի մահու լեալ,
Այն ծոցածին ծաղիկն:

Զի արդարութիւն
Սուրբ միածնիս զամենեսեան հանցէ
Ի յանիծից մեղաց:

Շնորհաւք կենդանիք
Յարդարութիւն եղաք ի փառըս միշտ
Նորս Ադամայ մահուամբ:

Հաւատով առ սա
Եւ ոչ գործով եղաք արդարըք մեք,
Աղաղակէ Պաւղոս:

Հաւատացեալքըս
Փա~ռք եւ պատիւ հանցուք նըմա երգով
Ի յաւիտեանս, ամէն: