Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՓՈԽ


Եկայք, զուարճացեալք, պայծառասցուք տաւնիւս,
Րաբունեաց մերոց աշակերտեալ մանկունք,
Գովասանական քաղցրաձայնիւ երգով
Սուրբ Երրորդութեանըն մատուսցուք նըւէր:

Աղերս մաղթանաց յիշատակի սոցա
Յուսոյն բոլորից Տեառն առաջի արկցուք,
Սոցին պաղատանք, որ վասըն մեր առ քեզ,
Եղիցին հաճոյ կամեցողիդ բարեաց:

Նորոգեա' ըզմեզ ի հնութենէ մեղաց,
Երկնային ցաւղովդ ըզծարաւիս արբո',
Րոտեա' միութեամբ ՚ստ առաքելոց դասուն
Սըրբութեան սիրով` որպէս ի վերնատունն:

Ի յահեղ աւուր քում գալըստեան մեծի
Սըրբոցն ընտրելոց արժանասցուք խըմբից,
Ի ձայն գոհութեան ընդ անդրանկաց գրելոց
Փառս վերահընչել Երրորդութեանըն միշտ: