Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՓՈԽ

Լոյսն անեղական, որ ի Հաւրէ եւ ի Հոգւոյն
Ծագեցաւ Բանըն ծոցածին,

Երկուս լուսաւորս ըստ արեգական եւ ըստ լուսնոյ
Պարգեւեաց մեզ Հայաստանեայց.

Ըզսուրբըն Գրիգոր ըստ իշխանականին տուընջեան
Մեծ լուսով ծագեաց մինչ ի ծագս.

Զքաջ արքայն Տըրդատ` լուսապայծառ յարեգակնէն
Ըստ լուսնոյ ի լոյս գիշերի:

Ամոլք հաւատոյ ըզբանաւոր երկրի Հայոց
Զխըստութիւն հերկեցին բանիւ:

Տապարըք Հոգւոյն տապալեցին զմեհենազարդ
Տաճարս դիցն մեռեալ պատկերացն:

Ճարտարապետեալք ըստ տէրունեանըն հրամանի
Շինեցին տաճարս Աստուծոյ,

Համանման երկնից զարդարեցին զեկեղեցիս
Հիւսիսոյ պայծառ աստեղաւք:

Սոցին համեմատ գործով` լուսոյ մեծ թագուհին
Աշխէն կոյս Խոսրովիդուխտ:

Սիրողք Քրիստոսի դըստերք վերինըն Սիոնի
Լի լապտերաւք մըտին յառագաստ:

Որով եւ որդիքս մեք նորածնեալ հարցըդ լուսոյ,
Հայցեմք. «Ընդ մեր բարեխաւսեցէ'ք,

Զմէգ խըրթնատեսակ պատեալ ըզմեաւք հեթանոսաց
Զայն հալածել հողմով Սուրբ Հոգւոյն.

Ի վերայ վիմին եդեալ ի ձէնջ սուրբ հաւատոյ
Զմեզ պահել անսասանելի.

Սուրբ զեկեղեցի` յանաւրինաց զապականեալն
Աղաչեցէք վերանորոգել.

Զլոյս խաղաղութեան ծագել մանկանց նոր Սիոնի,
Եւ փարատել զխաւար խռովութեան.

Թագաւոր արդար յարուցանել Հայաստանեայց`
Քեզ նըմանեալ, արքայ մեծ Տըրդատ.

Լուսատու հոգւոց զգերապայծառ աթոռըս քո
Կանգնել ի փառս հայցեա ի Տեառնէե: