Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՓՈԽ

Տէր փառաց այսաւր ի Թաբաւր յայտնեաց զփառս իւր.
Րախացան տեսլեամբ լուսոյն դասք առաքելոցն:

Նոյն ինքն անդ ածեալ զՄովսէս, զմեծըն Հեղիաս,
Երրեակ տաղաւար շինէր վէմն եկեղեցւոյ:

Րաբունւոյն էից յերկնից Հայր վըկայելով.
_ Սիրելի Որդի դա է իմ, դըմա' լուարուք:

Երեւեայ Հոգին ի տիպ լուսափայլ ամպոյ,
Սինա նոր եղեւ Թաբաւր եւ էջք Աստուծոյ:

Ի նոյն մեք ելցուք հոգւով լեառն իմանալի,
Էական լուսոյն նըւէր մատուսցուք ըզփառս: