Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՏԱՂ [ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ]

Այսաւր յարութեան մեզ ծագեցաւ, ը~, լոյս,
Լոյսն որ ի Հաւրէ
Յառաջ քան զարեւ անունն իւր:

Իւրական բանիւ ստեղծողն աւուրց լուսով,
Ի սկըզբանն աւուր հաստատեալ ըզլոյս,
Ելոյծ ըզխաւարն աննիւթ:

Աննիւթ գոյացոյց այսաւր հոգւոց, ը~, լոյս,
Լուծեալ ըզգիշեր մեղաց` ստեղծողն առաջին
Զաշխարհս եստեղծ նորոգ:

Նորոգի ի կեանս Ադամըն հին այսաւր,
Եւ նորափետուր պըճնիւք զարդարի փառաւք
Անիծաբեր երկիր:

Երկիրս երկնայնոցն եղեւ տեղի եւ էջք,
Որ աւետաբեր քարոզ`
Ի յունկն Եւայի դըստերց գոչեն ըզձայն:

Ձայնէր ի վիմին հրեշտակապետն այսաւր,
Տարփողէր կանանցն, ը~, զուարթ.
_ Յարեաւ խաչեալըն Յիսուս, փըրկիչ եւ Տէր:

Տէր գայ զաւրութեամբ յարուցանել ընդ իւր
Պըտուղն առաջին կենաց,
Ի մեռեալս ազատ զմեզ ազատեաց յուսով:

Յուսով յարուցեալքս առ մահացուն մեր գոչեսցուք.
_ Ուր մահ` յաղթութիւն քո,
Ուր դըժոխք խայթոց` կործանեցաւ խաչիւն: