Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՏԵԱՌՆ ՆԵՐՍԻՍԻ ՏԱՂ ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ

Նոր ձայն աւետեաց հրեշտակապետն այսաւր
Փողէր խընկաբեր կանանցն ի վերայ վիմին.
_ Խաչելեալն յարեաւ, ձեզ մեծ աւետի~ք:

Երթեալ խընդութեամբ աշակերտեալ կանայքն,
Պատմէին դասուց ընտրեալ սուրբ մետասանին.
_ Ցընծացէ'ք, յարեաւ Տէրն ի մեռելոց:

Րաբունւոյն էից յաշակերտաց խըմբիցն
Պետրոս Յովհաննու հանդերձ արագ ընթացեալ,
Տեսին զգերեզմանն ունայն ի մարմնոյն:

Սէրըն տարփողին աւտարանայր յաչաց,
Ձայնէր ողբալով առ նոյն. _ Ո~վ պարտիզապան,
Ցոյց ինձ, թէ բարձեր, զի առից ըզնա:

Երեւեալ անդրէն քաղցրիկ հընչէր բարբառ.
_ Ցընծա', Մարիամ, յարեայ, մի' լար զիս մեռեալ:
Րաբունին բարի գոչէր Մարիամ,

Սըրտիւ անձկալեաւ առ բաղձալին դիմեալ.
_ Մի' յիս մերձենար, _ ասէ, _ չեմ ելեալ առ Հայր`
Զպըտուղս առաջին նըւէր տալ նըմին:

Ի ձայն ցընծութեան աւետաւոր նըւագ
Որդին Որոտման գոչէ որդւոց Սիոնի
Զյարութիւնըն Տեառն Աւետարանաւն:

Էից ստեղծողին յարուցելոյ լուսոյն
Ընդ Հաւր եւ Հոգւոյն տացուք յաւէտ միշտ ըզփառս
Յայժմուս յաւիտեան եւ յանվախճանին: