Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՏԱՂ ՍՈՒՐԲ ՀՈԳՒՈՅՆ: ՏԵԱՌՆ ՆԵՐՍԻՍԻ ԵՐԳ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՄԱՆԿԱՆՑ` ՀԱՄԱԳՈՅ ՍՈՒՐԲ ԵՐՐՈՐԴՈՒԹԵԱՆՆ ԵՒ ՄԻԱՍՏՈՒԱԾՈՒԹԵԱՆՆ, ՀԱՄԱՁԱՅՆԵԼՈՎ ԵՐԿՆԱՒՈՐԱՑՆ ԴԱՍՈՒՑ


Ներպարունակեալ
Իննեակ դասուց կայք մի առ մի ձայնիւ:

Երգս առեալ գոչեն
Երրակի անձանց միոյ տէրութեանն:

Րախացեալ եւ մեք`
Համաձայնելով ընդ սրովբէից խումբս.

_ Սուրբ, սուրբ, սուրբ, մի Տէր,
Հայր յաւէտ եւ միշտ, Որդի եւ Հոգի:

Երրորդութիւն սուրբ`
Միաստուածութիւն անբաժանելի:

Սուրբ եկեղեցի
Երգէ ընդ հրեշտակս յաւէտ քեզ ըզփառս: