Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՏԱՂ [ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ]

Նոյնագոյ ընդ Հաւր բանն Աստուած,
Ի սկըզբանն առ Աստուած միշտ Էն:

Էն անմարմին անյեղ եղեալ
Եւ բնակեաց ի մեզ րամաւրէն:

Րամից Տէրն յանձն առեալ ընդ մեր
Մեռանիլ մարմնով սիրաբար:

Սէր անունն դընիւր ի տապան,
Սիրով ողբային իւղաբերքն:

Իւղաբեր կանանցն արտասուք
Դադարեաց տեսլեամբ սիրելւոյն:

Սիրեցեալն տարփմամբ անձկալւոյն
Բարբառէր` մի' յիս մերձենար:

Ի մերձենալ զուարթնոցն առ վիմին
Փողէր խընկաբերիցն` ասելով` ձեզ աւետի~ք:


ՓՈԽ

Յարեաւ փառաց թագաւորն, աւետի~ք,
Զի՞ խընդրէք զանմահն ընդ մեռեալս, մեծ աւետի~ք:

Յարոյց զբնութիւնըն Ադամայ, աւետի~ք,
Կանգնեաց ըզգլորեալ նախամայրն, մեծ աւետի~ք:

Պատմեցէք դասուն պետրոսեան, աւետի~ք,
Յովհաննու սուրբ սիրեցելոյն, մեծ աւետի~ք:

Քրիստոս յարեաւ ընդ նմա արիք, աւետի~ք:
Որդիք մարդկան, այսաւր ցընծացէ'ք, մեծ աւետի~ք:

Քրիստոս ի վեր, ելէք ընդ նմա, աւետի~ք,
Երկրաւորք, լերուք երկնայինք, մեծ աւետի~ք:

Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց, աւետի~ք,
Պըտուղ նընջեցելոց առաջին, մեծ աւետի~ք:

Այսաւր դրունք բացան դըժոխոց, աւետի~ք,
Ելին կապեալ հոգիքն որ ի նմա, մեծ աւետի~ք:

Այսաւր մահ մեռաւ ի կենացն, աւետի~ք,
Խաւար լուծաւ, լոյս հաստատեցաւ, մեծ աւետի~ք:

Այսաւր հինն Ադամ նորոգեալ, աւետի~ք,
Յարութեամբ նորոյ Ադամայ, մեծ աւետի~ք:

Այսաւր նոր արարածք եղեալք ի Քրիստոս,
Նորոգողին երգեմք ընդ հրեշտակս` փա~ռք ի բարձունս: