Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՏԵԱՌՆ ՆԵՐՍԵՍԻ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ, Ի ՆՈՅՆՆ

Այսաւր, ը~, լոյս հաստատի, խաւար, ը~, լուծանի,
Այսաւր, ը~, նոր Իսրայէլ սեամբ, ը~, լուսաւորի.
Այսաւր լուսափայլ հրեշտակն տայր կանանցն զաւետիս.
_ Յարեաւ Աստըւած, ցըրուեցան թըշնամիք նորա:
Եկայք պարեսցուք ընդ հրեշտակս շուրջ զգերեզմանին,
Որով, ը~, մահ մեռաւ, կեանք թագաւորեաց:
Քրիստոսի արարողին զայս` փա~ռք յաւիտեանս, ամէն: