Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՓՈԽ

Ընդ որս եւ մանկունք նորոգ դըստեր Սիոնի
Քեզ վերագոչեն ընդ Հաւր զաւրհնութիւնս երգով,
Որ զաստուածութեանդ ըզլոյս զծածկեալըն մարմնով
Այսաւր ի Թաբաւր լերինն փառաւք փայլեցեր`
Ձայն Հաւր ի բարձանց յերկնից քեզ վըկայելով.
_ Դա' է իմ Որդի ընտրեալ ընդ որ հաճեցայ:
Յերկիր վայր անկեալ դողմամբ դասք առաքելոցն,
Պետրոս զարհուրեալ խաւսղէր ըզտաղաւարացն:
Մովսէս` աւրինաց տըւողն, մեծըն Հեղիաս,
Մաղթէին զելից քոց, Տէ~ր, ի յԵրուսաղէմ
Խաչիւ եւ արեամբ փըրկել զորդիս Ադամայ:
Նոցին պաղատանք ընդ մեր քեզ հաճոյասցին`
Հանել ընդ նոսին ըզմեզ լեառն իմանալի
Ի մեծի ծագման քո, Տէր, հայրական փառաւք:
Արժանաւորե'ա տեսլեան փառաց քոց, Քրիստոս,
Յորժամ արդարոցըն դասք ընդ քեզ ծագեսցին,
Զորոյ զաւրինակ փայլման յայսմ աւուր ցուցեր,
Լուսաւորեսցես ըզմեզ լուսով քո, փըրկիչ,
Երգակից լինել վերնոցն ի յարքայութեանդ,
Անդադար ձայնիւ աւրհնել սուրբ զԵրրորդութիւնդ
ԸզՀայր եւ զՈրդի Հոգւով յաւիտեանս. ամէն: