Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՓՈԽ


Ներհիւսեսցուք քաղցր եղանակ
Վայելչահիւս երրեակ անձանց,
Անըսկըզբանն անծընելոյն
Գոլ ծնիցելոյն եւ բըղխելոյն:

Երեք դիմաց միով բնութեամբ
Հաւր եւ Որդւոյ եւ Սուրբ Հոգւոյն,
Որոյ աթոռք են քերովբէքն,
Գովեն սրովբէքըն վեցթեւեանք:

Ւիւսեն զերիս սուրբն ի մի Տէր,
Որով ծանեաւ եկեղեցի,
Յոր հաստատեալ երկըրպագէ,
Նոցին ձայնիւ փառաբանէ:

Տէր եւ Աստուած զՀայր քարոզեմք,
Ընդ Հաւր զՈրդի Տէր դաւանեմք,
Վեհին Հոգւոյ բըղխումն ասեմք,
Որ է անհաս` ի մէնջ պատուէմք:

Ղաւղեալ խորհուրդ Երրորդութեան
Ի յերկրայնոցս անքըննական,
Նոյն ի վերնոցըն ծանուցան,
Ի սրովբէիցըն յայտնեցան:

Մանկունք վերինըն Սիոնի,
Առէք քընար եւ տասնաղի,
Սըրբաբանիցըն համաձայն
Տուք աւրհնութիւն քրովբէական

Բանին, որ էր ընդ Հաւր յառաջ,
Ամենազաւր բազուկ եւ աջ,
Նոյն ի կենացըն կենարար,
Ի լուսոյն լոյս եւ բարերար:

Ընդ Որդւոյ զՀոգին Սուրբ եւ բարի,
Նորոգ ըզմեզ ըստեղծողի,
Դուռըն բացող մեզ այս բանի,
Ձայնի եւ քաղցր եղանակի,

Անըսկըզբան Հաւր անեղի,
Յորմէ Որդին է եւ Հոգի,
Նոյն եւ նըման երիցն ի մի,
Ի մէնջ յաւէժ փառըս տացի: