Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՏԱՂ [ԾՆՆԴԵԱՆ], ՏԵԱՌՆ ՆԵՐՍԻՍԻ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ


***
Այսաւր ցընծան դասք հոգեղինացն
Ընդ փըրկութիւն հողեղինացս:
Այսաւր ցընծայ Ադամըն հին`
Նոր Ադամաւ նորոգելով:
Այսաւր ծընծայ կոյսն առաջին
Երկրորդ Կուսին ծընեալ զԱստուած:
Այսաւր իջեալ բանակք անմարմնոցն
Տան աւետիս մարմնաւորացս:
Այսաւր գոչէր հրեշտակապետն.
_ Ուրախ լերուք եւ ցընծացէ'ք,
Դասք երջանիկ ընտրեալ հովուացն.
Ծընաւ այսաւր ձեզ փըրկութիւն`
Տէր եւ աւծեալ Հաւր միածին
Ի Բեթղահէմ քաղաք Դաւթի:
Փութացարուք յայրն երկնանման
Ի տեսանել զհովիւըն քաջ,
Որ ի լընուլ զթիւ հարիւրոց
Իջեալ ի գիւտ մոլորելոցս,
Երգեմք նըմա` փա~ռք ի բարձունս:


ՓՈԽ
Այսաւր ցընծայ տունն աբրահամեան
Աւետաբեր Որդւոյն ծնընդեամբ:
Այսաւր ցընծան դասք նահապետացն,
Լըրմամբ ուխտին թըլփատութեան:
Այսաւր ցընծայ Մովսէս աւրինաւքն`
Տեսանելով զլրումն աւրինաց:
Այսաւր ցընծան հոյլք մարգարէիցն`
Տեսեալ ըզմարգարէացեալն:
Այսաւր փողէ դաւթեան քընարն.
_ Գըտաք ըզնա տուն յԵփրաթայ:
Այսաւր գոչէ մեծն Եսայիաս.
_ Ընդ մեզ Աստուած Կոյսըն ծընաւ:
Այսաւր հընչէ յայրըն Միքիաս.
_ Ծընցի իշխան ի Բեթղահէմ:

Այսաւր խայտայ ձայն բարբառոյն`
Որպէս երբեմն յորովայնին,
Այսաւր ցընծայ մեծ Կարապետն`
ԶԱստուած եկեալ տեսանելով:
Այսաւր գոչէ յանապատէ.
_ Ձեզ աւետի~ք, որք յԱդամայ.
Տէր գայ, հըզաւրըն զաւրութեամբ,
Վանէ զկարծեալըն զաւրութիւն,
Մերձ է երկնից արքայութիւն,
Պատրաստեցէք յոգիս շաւիղ:
Թագաւորին երկնաւորի
Լերինք եւ բլուրք խոնարհեցան,
Խորք անդընդոց բարձեալ լըցցին:
Իսկ դու ցընծա', գետ Յորդանան,
Զի զարհուրեալ անդրէն դառնաս,
Արագ փութա' այսրէն ի նոյն,
Ծափ ըզծափի հարցես ձեռամբ,
Յորդ վըտակաւք խաղա' զըւարթ,
Ել ընդառաջ ալեաւք խորոց,
Երկըրպագեա' արարողին.
Գայ մըկըրտիլ հուրն Աստըւած`
Լըւանալով զմեղս Ադամայ,
Ջախէ ի քեզ զգլուխ վիշապին:


ՓՈԽ

Այսաւր անմեղըն մըկըրտի,
Զի զմեղուցեալքըս սըրբեսցէ:
Այսաւր ստեղծողըն ձեռնադրի
Խոնարհութեամբ յարարածոյն:
Այսաւր Հոգին աղաւնակերպ
Էջ` վըկայեալ իւր էակցին:
Այսաւր փակեալ դըրունք բացան,
Եւ հինաւուրցն Աստուած յայտնեալ:

Այսաւր հընչեաց Հայր ի բարձանց.
_ Դա' է Որդի իմ սիրելի,
Բան եւ ծընունդ եւ ճառագայթ,
Լոյս ի լուսոյ, կեանք ի կենաց,
Իմաստութիւն եւ զաւրութիւն,
Սկիզբն սկըզբանց անժամանակ,
Արարչակից եւ գոյակից,
Միով բնութեամբ` ոչ բաժանեալ,
Իջեալ յինէն` ոչ հեռացեալ,
Մարմին առեալ` ոչ փոփոխեալ:
Դըմա' լուարուք, որդիք մարդկան,
Դա` ճանապարհ ճըշմարտութեան,
Ելէ'ք ընդ նոյն առ իս յերկինս:


ՓՈԽ

Այսաւր Հոգւովն ել յանապատ
Տէրըն` փորձիլ ի փորձողէն,
Այսաւր երկրորդ Ադամ պահեալ
Պարտեաց զյաղթող հնոյն Ադամայ:
Այսաւր պահաւք քառասնաւրեայ
Կանգնեաց զանկեալըն ճաշակմամբ:
Այսաւր ցընծամք որդիք մարդկան,
Զի ետ կոխան զաւձն առաջին:
Այսաւր տաւնեմք ուրախութեամբ
Զաւր աւետեաց ազատութեան:
Այսաւր եկայք, հաւատացեալք,
Տացուք փըրկչին չփառս յաւիտեան.