Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՏԱՂ ՍՈՒՐԲ ԽԱՉԻՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ, ՏԵԱՌՆ ՆԵՐՍԻՍԻ ԱՍԱՑԵԱԼ

Նոր դրախտին եկեղեցւոյ
Ծառ կենաց տընկեալ ի մէջ,
Զոր ոչ քրովբէիւք փակեալ,
Այլ դիւրահուպ ի մէնջ:

Երկակի ներհակաց տիպ
Մահաբերին տընկոյն ձեւով
Եւ կենարարաւն ի քեզ
Ծառոյն կենաց նըման:

Րոպէից բանաւորաց
Բանալի եղեր դրախտին,
Մըտից վերըստին ի նոյն
Անփոփոխելի կայիւք:

Սեռն անապակ սիրոյ Էին
Ծածկելոյն առ Հաւր յայտնիչ.
ԶՈրդին իւր տալով վասն իմ
Ի մահ մարմնով ի քեզ:

Իմանալի տապան Նոյեան,
Զաւժանդակեալքս ի քեզ պահեա
Ի հեղձական մեղաց ծովէ
Եւ ի հըրեղէն գետոցն:

Սաբեկայ ծառոյն նըման
Ոչ խոյ յողջակէզ կախեալ,
Այլ գառն Աստուծոյ զենեալ
Մեզ հաշտութեան նըւէր:

Ի Գողգոթայ կանգնեալ սանդուղք
Տեսլեամբ Յակոբայ ցուցեալ
Հրեշտակաց իջման` յերկիր
Եւ մարդկան ելից` յերկինս:

Երեւեալ Մովսեսեան ցուպ`
Զծով մեղաց հերձանելով,
Եւ Իսրայելի նորոյ
Դու առաջնորդես ի լոյս: