Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՓՈԽ


Նոր դրախտին քո, Տէ'ր, զոր տընկեցեր յերկրի,
Վարդ անուշահոտ եւ մանիշակ քըրքում
Առեալ ընծայեմք քեզ, թագաւո'ր փառաց,
Գերապանծ ըզվարս աստուածայնոց արանց:
Բանաւոր ծառոց զերախայրեաց պըտուղս,
Անցեալ ընդ երկինս, քահանայիդ նուիրեմք,
Նոյն խունկ բուրուառաւք զաղաւթըս սուրբ սոցա
Ի հոտ անուշից մատուցանեմք քեզ, Տէ'ր:
Սոցին մաղթանաւք եւ մաքրական վարուք
Նորոգեա' զմեզ ի հնութենէ մեղաց,
Երանականացս արժանացո' դասուց,
Րամեա' ընդ նոսին զմեզ ի լուսոյ խորանսդ:
Սըրբեա' զխաւարին ի մէնջ զխորհուրդ մըտաց
Եւ լուսաւորեա' խընդըրուածաւք սոցա'
Սոցին հետեւել լուսաշաւիղ գնացից,
Ի յանճառելւոյդ արփիանալ լուսով,
Երգել ընդ նոսին Երրորդութեանդ ըզփառս: