Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՏԱՂ ՎԱՐԴԱՎԱՌԻՆ

Նոր իմն ահաւոր խորհուրդ նոր են աւետիք,
Լերանցդ աւետիս պատմեմք պարգեւաւք Հոգւոյն:

Սինայի լերին տըւաւ խորհուրդ պատգամաց,
Տախտակ քարեղէն գըծեալ սէր արարչութեան:

Աստանաւր տեսիլ ահեղ ի լեառըն Թաբաւր,
ԶՈրդին Աստուծոյ տեսեալ ի սմա խոնարհեալ:

Երիցս երանեալ արամբք հինգ կատարելովք,
ԶՊետրոս Սիմոնեանըն` զվէմն, Զեբեդեայ զորդիսն,

ԶՄովսէս զաւրինաց տըւողն, զմեծըն Հեղիաս,
Զմարգարէսն ի մէջ ածեալ պատմիչ խորհըրդոյ:

Դաւիթ վաղընջուց ձայնեալ զայս տեսիլահրաշ,
Նախագուշակեալ ասէր զելիցն ըզխորհուրդ:

Ցընծալով ցընծա', Թաբաւր, հանդերձ Հերմոնիւ,
ԶՏէր տեսեալ ի քեզ բազմեալ փառաւք հայրենի:

Ցաւղ հոսեալ իջմամբ Հոգւոյն ի լեառըն Սինեայ,
ԶՈրդի Աստուծոյ տեսեալ բազմեալ խորհըրդով:

Զարթի'ք, Սիոնի որդիք, յաւրհնութիւնըս Տեառն,
Ելէ'ք տեսանել ըզՏէր լեռնէս Հերմոնէ:

Մի' յայս մերձենայք ի լեառն անսուրբ խորհըրդով,
Տաւն տաղաւարաց տաւնէ տըւողն աւրինաց:

Այլակերպեցոյց Որդի զփառսըն զոր ունէր,
Ծածկեաց ճառագայթ փառացն զլոյսն արեգական:


ՓՈԽ

Հայր վըկայելով յամպոյն. Դա' է իմ Որդի,
Դա իմ սիրելի Որդի, դըմա' լըւարուք:

Տեսին եւ պակեան յահէն դասք առաքելոցն,
Յերկիր դողալով անկան յահաբեկ լուսոյն:

Մի' ոք կարծիցէ ըզդա նըման Մովսեսի,
Եղիա ըզդա մի' կարծէք, ըզՏէրդ Եղիայի:

Ծոցածին ծաւալ ծագումն ծաղիկ հայրենի,
Որ մեզ յարութիւն տըւեալ գալըստեամբ այսաւր:

Մեզ են աւետիք, եղբա'րք, տաւնիս տաւնողացս,
Տաւն Վարդավառի տաւնէ տըւողն աւրինաց:

Տաւնիս տըւողին տացուք ըզփառս եւ զպատիւ
Այժմ եւ հանապազ եւ միշտ յաւիտեանս, ամէն:


ԾԸա. [ՎԱՐԴԱՎԱՌԻ]

Նոր իմն ահաւոր խորհուրդ նոր են աւետիք,
Լերանցդ աւետիս պատմեմք պարգեւաւք Հոգւոյն:

Սինայի լերին տըւաւ խորհուրդ պատգամաց,
Տախտակ քարեղէն գըծեալ սէր արարչութեան:

Աստանաւր տեսիլ ահեղ ի լեառըն Թաբաւր,
ԶՈրդին Աստուծոյ տեսեալ ի սմա խոնարհեալ:

Երիցս երանեալ արամբք հինգ կատարելովք,
ԶՊետրոս Սիմոնեան` ըզվէմն, Զեբեդեայ որդիսն,

ԶՄովսէս զաւրինաց տըւողն, զմեծըն Հեղիաս,
Զմարգարէսն ի մէջ ածեալ պատմիչ խորհըրդոյ:

Դաւիթ վաղընջուց ձայնեալ զայս աւուր խորհուրդս.
_ Լերինք ցընցասցեն, _ ասէ, _ ընդ յառաջ քո, Տէ'ր.

Ցընծալով ցընծայ Թաբաւր, հանդերձ Հերմոնիւ,
ԶՏէր տեսեալ ի յինքն եկեալ փառաւք հայրենի:

Ցաւղ հոսեալ իջմամբ Հոգւոյն ի լեառըն Սինեայ,
ԶՈրդին Աստուծոյ տեսեալ բազմեալ ի նըմա:

Զարթի'ք, Սիոնի որդիք, յաւրհնութիւնըս Տեառն,
Ելէ'ք տեսանել ըզՏէր ի լեառըն Թաբաւր:

Մի' դուք մերձենայք ի լեառն անսուրբ խորհըրդով,
Զտաւն տաղաւարացն այսաւր վերապատուեսցուք:

Տաւնիս տըւողին տացուք ըզփառս եւ զպատիւ
Այժմ եւ հանապազ եւ միշտ յաւիտեանս, ամէն:


ԾԸբ. ՏԱՂ ՎԱՐԴԱՎԱՌԻՆ

Աստանաւր տեսիլ ահեղ ի լեառըն Թաբաւր,
ԶՈրդին Աստուծոյ տեսեալ ի նմա խոնարհեալ:

Երիցս երանեալ արամբք հինգ գըլխաւորաւք,
ԶՊետրոս` վէմըն հաւատոյ, զորդիսն Որոտման:

Զտըւողն աւրինաց Մովսէս, զմեծըն Հեղիաս,
Զմարգարէսն ի մէջ ածեալ պատմիչ խորհըրդոյ:

Դաւիթ վաղընջուց ձայնեալ զայս աւուր խորհուրդ,
Նախագուշակեալ ասէր զցընծութիւն աւուրս:

Ցընծալով ցընծա', Թաբաւր, հանդերձ Հերմոնիւ,
ԶՏէր տեսեալ ի քեզ փայլեալ հայրական փառաւք:

Հայր վըկայելով յամպոյն. Դա' է իմ Որդի,
Դըմա' լըւարուք, ասէ, ընդ որ հաճեցայ:

Մի' ոք կարծեսցէ ըզդա նըմա Մովսեսի,
Եղիա ըզդա մի' ասէք, ըզՏէրդ Եղիայի.

Յովհաննու դա չէ հանգոյն, անտես է վերնոցն,
Ի'մ է սիրելի Որդի` Հաւրս երկնաւորի:

Զտաւն Վարդավառիս այսաւր եկայք տաւնեսցուք,
Մեզ ողորմութիւն հայցել տաւնիս տաւնողացս: