Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՓՈԽ

Նոր աւետեաց լուր այսաւր մեզ հընչեաց
Երկնային ձայնիւն Որդին որոտման.
Րոպէից Տէրն Յիսուս` ստեղծողն Ադամայ`
Սա այսաւր եկեալ ի Բեթանիայ
Ի յարուցանել ըզչորեքաւրեայն:
Սաստեաց հրամանաւ մահու բըռնութեան.
Ի կեանըս դարձոյց վերըստին զՂազար
Եւ նովին յուսով զմեզ անմահացոյց:
Րաբուն իմաստիւք սպասեալ յարութեան`
Գոչեսցուք եւ մեք` Կենարարին փա~ռք: