Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՓՈԽ

Հաւր կամաւ իջեալ` Որդին մարմին ըզգեցաւ,
Արեամբ եւ մահուամբ իւր գնեաց զորդիս Ադամայ:
Յարեաւ յարութիւն եւ կեանք, յարոյց ըզբնութիւնս,
Որով պարակից եղեաք վերին զըւարթնոցն:
Ցընծալով տաւնեմք այսաւր, առ նոյն պաղատիմք.
_ Կենարար տեսլեան քո, Տէ'ր, ընդ մետասանիցն
Արժանաւորեա ըզմեզ յերկրորդ գալըստեանն.
Թագաւոր փառաց, Քրիստո'ս, յորժամ գաս փառաւք,
Որով զհողացեալ բնութիւնս հրեղէն նորոգես,
Ղամբարափայլեալ փառաւք շնորհեա մեզ յառնել,
Ի դասս աջակողմ աւդեացն կարգեա եւ ըզմեզ:
Կենդանի բարբառ քո, Տէ'ր, ըզմեզ կոչեսցէ,
Որպէս զարդարոցն երամք, ընդ քեզ վերանալ
Սրաթռիչ լուսափայլ ամպաւք յերկնային խորանսդ,
Ի նոյն միանալ սիրով ընդ սուրբ փեսայիդ,
Նոցին համաձայն աւրհնել սուրբ զԵրրորդութիւնդ: